Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: ARVUTIGRAAFIKA

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud ja projekteerijad, sisekujundajad, disainistuudiotes madalama haridustaseme ja konkurentsivõimega töötavad inimesed sooviga avardada täiend- ja ümberõppe võimalusi ning inimesed sooviga tööturule naasta ja esmaseid ettekujutusi graafikaprogrammidest omandada. Grupi suurus kuni 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Eesmärk
Koolituse tulemusena tunneb osaleja vektor- ja rastergraafika olemusi ja erinevusi, rastergraafika põhiparameetreid ja nende omavahelisi seoseid, erinevaid graafika failivorminguid ja nende kasutamist, värvimudeleid ja nende kasutamise põhimõtteid, graafikatarkvara võimalusi ja erinevusi.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

  • oskab luua ja ette valmistada graafikat erinevates meediumites kasutamiseks (monitor, trükimeedia, ekraan jne)
  • oskab valida vastavalt vajadusele sobiv failivorming
  • oskab kasutada algtasemel vähemalt ühte vektor- ja ühte rastergraafika programmi.

Õppesisu

  1. Kujutiste töötlemise põhiliste printsiipide, meetodite ja võtete tutvustamine.
  2. Arvutigraafika maailm. Kujutiste kasutamine ja töötlemine. Tekstimaterjalide toimetamine. Programmide seadistamine.
  3. Failide avamine. Instrumentide paneel. Kujutise põhialused. Kihtidega töötamise põhimõtted. Joonistamine ja redigeerimine, retušeerimine. Kihtidega töötamise tehnika. Maskid ja kanalid.
  4. Adobe Illustrator programmi erisused, teatmesüsteem.

Õppemeetodid
Praktilised harjutused, katsetööd.

Õppekeskkond
Koolitus toimub arvutiklassis. Tarkvara Adobe PhotoShop,  Adobe Illustrator.

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.

Koolitaja Viktor Ustitš.

Õppekava kinnitamise aeg
05.09.2016