Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: JOONESTAMINE ARVUTIL. AUTOCAD

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud ja  erinevates projekteerimisvaldkondades töötavad insenerid (ehitus, arhitektuur, elektroonika, geodeesia, teedeehitus jne) sooviga avardada täiend- ja ümberõppe võimalusi ning täiskasvanud, kellel on soov tööturule naasta. Grupi suurus kuni 10 õppijat.
Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Eesmärk
Koolituse tulemusena tunneb osaleja bCAD ja ACAD’is jooniste koostamise põhiinstrumente ja meetodeid.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

• oskab bCAD ja ACAD tarkvara põhilisi geomeetrilisi kujundeid joonisel kasutada.
• oskab keskmise raskusastmega joonist lugeda
• oskab ruumilisi mudeleid koostada ja jooniseid luua kasutades kõiki võimalikke seadmeid.

Õppesisu
1. Kujutava geomeetria sisu ja eesmärk. Aksonomeetrilised projektsioonid.
2. bCAD’is ja ACAD’is jooniste koostamise põhiinstrumendid ja meetodid.
3. Ruumilise modelleerimise ja ruumiliste mudelite kujutamise erinevad metoodikad.
4. Täppisjoonestamine: objektide sidumine, järjestamine jt joonise juhtimine.
5. Õiendite saamine. Joonise annoteerimine.
6. Objektide valiku laiendatud võimalused. Töö välisviidetega.
7. Lehe ja mudeli ruumis töötamine.
8. Sissejuhatus kolmemõõtmelise mudeli loomiseks.
9. Sissejuhatus menüü seadistamiseks.
10. Koordinaatide kolmemõõtmelised süsteemid. Vaateekraanid. Perspektiivvaated.
11. Mudelite toonimine. Tahkekehamudeli järgi joonise koostamine.

Õppemeetodid
Praktilised harjutused, katsetööd.

Õppekeskkond
Koolitus toimub arvutiklassis. Tarkvara AutoCad LT 2020.

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.

Koolitaja: Zanna Kriger
Koolitaja: Sergei Petko

Õppekava kinnitamise aeg
05.09.2016