Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: ANDMEBAASIDE HALDAMINE

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
100 akadeemilist tundi, millest 80 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud ja töötavad täiskasvanud sooviga täiend- ja ümberõppe võimalusi avardada ning infotehnoloogia spetsialistid, kes planeerivad oma karjääri andmebaaside administraatorina, andmebaaside arendajana või andmebaaside rakenduste arendajana. Grupi suurus kuni 10 õppijat.
Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Eesmärk
Koolituse tulemusena omandab osaleja teadmised andmebaaside teoreetilistest alustest ning põhiteadmised ja praktilised oskused andmebaaside haldamiseks.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
• teab ja tunneb andmebaaside struktuuri ja kasutamise võimalusi, andmete formaate, võtmete ja indeksite kasutamise põhimõtteid, päringute kasutamise põhimõtteid, võrgurakenduste erisusi, klient-server ja fail-server arhitektuuri erinevusi ja funktsioone, andmebaaside turvamise põhimõtteid
• oskab paigaldada andmebaasimootorit ja luua andmebaasi, hallata andmebaasi kasutajaid ja kasutajate õigusi, importida tabeli kujul olevaid andmeid andmebaasi, andmebaasi varundada ja taastada
• oskab töötada andmebaasi andmetega, oskab koostada päringuid andmebaasidele kasutades SQL ja/või relatsioonalgebra keeli, analüüsida andmeid päringute abil ning kasutada avaldisi.

Õppesisu
1. Andmebaasid. Andmebaaside põhifunktsioonid ja põhimõisted.
2. Andmebaasimudelid. Andmelaod ja andmevakad. Andmebaasid ja XML, Internet.
3. Andmebaaside arhitektuur.
4. Kasutajad. Kasutajate haldamine. Õigused. Rollid.
5. SQL keele alused. Konstruktsioonid. Loogilised operaatorid. SQL päringud.
6. Suhtlus andmebaasidega.
7. Paigaldamine. Andmebaasi mootori mõiste.
8. Andmehaldus. Andmetöötluskeeled.
9. Käideldavus. Andmete konfidentsiaalsus ja terviklikkus.

Õppemeetodid
Praktilised harjutused, katsetööd.

Õppekeskkond
Koolitus toimub arvutiklassis.

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.
Koolitaja Aleksandr Akimov.
Koolitaja Anton Garin.
Koolitaja Sergei Petko.

Õppekava kinnitamise aeg
05.09.2016