Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: INTERNETI KASUTAMINE

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
50 akadeemilist tundi, millest 30 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud ja aegunud oskustega tööealine rahvastik, algajad arvutikasutajad, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas, samuti täiskasvanud, kellel on soov tööturule naasta. Grupi suurus kuni 10 õppijat.
Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad.

Eesmärk
Tutvustada õppijatele töö eripärasid Interneti võrgustikus, õpetada Interneti võrgustiku ressursse efektiivselt kasutama, teha selgeks võrgu turvalisuse.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
• mõistab Interneti võrgustiku tööpõhimõtteid
• mõistab ja rakendab turvalisuse meetmeid Interneti kasutamisel
• teab ja oskab kasutada Interneti peamiseid ressursse ja teenuseid.

Õppesisu
1. Arvutivõrgu mõiste. Interneti mõiste. Internetiühenduse võimalused.
2. Ülevaade brauseritest. Interneti peamised veebilehed. Otsingusüsteemid.
3. Internetiühenduse võimalused. Interneti teenuspakkujate otsing, pakkumiste analüüs.
4. Internetiotsing: otsingusüsteemid, internetikataloogid.
5. Elektronpost. Failivahetus internetis.
6. P2P võrgustik (partnervõrgud).
7. IP-telefoniside. Skype. Piiperid. Jututoad. IRC.
8. Foorumid ja sotsiaalvõrgud.
9. Mobiilne internet. Telefoni ja tahvelarvuti tarkvara.
10. E-riik ja e-teenused. ID-kaardi kasutamine internetis.
11. Rahalised operatsioonid internetis. Internetipangad. eBay, Paypal.
12. Sotsiaalne sahkerdamine. Turvalisus internetis. Internetipettuste analüüs.

Õppemeetodid
Praktilised harjutused, katsetööd.

Õppekeskkond
Koolitus toimub arvutiklassis. Tarkvara Windows 10, Office 365.

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.
Koolitaja Sergei Grigorjev.

Õppekava kinnitamise aeg
05.09.2016