Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: PROGRAMMEERIMISE ALUSED JAVA BAASIL

 

Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.

Õppekava koostamise alus
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava (Noorem tarkvaraarendaja).

Õppe kogumaht
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud ja täiskasvanud, kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul. Grupi suurus kuni 10 osalejat.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Eesmärk
Koolituse tulemusena tunneb osaleja programmeerimisega seotud mõisteid ja oskab enamkasutatavaid algoritme ja andmestruktuure kasutada.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • - oskab erinevaid andmestruktuure kasutada
 • - oskab kasutada mõnda programmeerimiskeelte põhitüüpi uute algoritmide ja funktsioonide realiseerimiseks või olemasolevate programmide muutmiseks
 • - oskab programmeerimiskeele süntaksit õigesti tõlgendada
 • - oskab lihtsamaid programme koostada.

Õppesisu

 1. 1. Sissejuhatus programmeerimisse. Ülevaade programmeerimiskeeltest.
 2. 2. Andmetüübid. Muutujad ja konstandid. Operatsioonid lihtsamate tüüpidega. Andmemassiivid.
 3. 3. Java programmeerimiskeeles kasutatavad lausekonstruktsioonid.
 4. 4. Meetodid. Andmetüüpide ühilduvus, andmete teisendamine.
 5. 5. Objektorienteeritud programmeerimise alused.
 6. 6. Tutvumine Java integreeritud töökeskkonnaga. Keele põhilised elemendid. Programmi struktuur.
 7. 7. Programmi juhtkonstruktsioonid. Erinevad tsüklite tüübid ja nende kasutamine. Massiiv.
 8. 8. Sorteerimisalgoritmid.
 9. 9. Meetodid. Formaalsed ja tegelikud parameetrid. Globaalsed ja lokaalsed muutujad.
 10. 10. Sõned (String).
 11. 11. Sisend / väljund (I/O).
 12. 12. Klassid ja objektid.

Õppemeetodid
Praktilised harjutused, katsetööd.

Õppekeskkond
Koolitus toimub arvutiklassis. Tarkvara: IntelliJ IDEA CE, Java SE Development Kit

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.

Koolitaja Anton Garin.

Õppekava kinnitamise aeg
05.09.2016