Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: KONTORITÖÖ TARKVARA KASUTAMINE

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud ja aegunud oskustega tööealine rahvastik, algajad arvutikasutajad ja täiskasvanud, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas, kontoritöötajad (personalijuhid, raamatupidajad, sekretärid jne), kellel on soov igapäevaselt arvutis efektiivselt töötada. Grupi suurus kuni 10 õppijat.
Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad.

Eesmärk
Koolituse tulemusena teab osaleja tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja esitluste loomise programme ning nende tööpõhimõtteid; tunneb programmides kasutatavat terminoloogiat, interneti otsingumootoreid, infootsingu põhimõtteid ja infovahetuse võimalusi.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

• oskab töötada failide ja kaustadega
• oskab teksti sisestada ja vormindada
• oskab tabelarvutusprogrammi kasutada
• oskab esitlusi luua ja ettekannet teha
• oskab efektiivselt kontoritarkvara võimalusi kasutada

• oskab vajalikku informatsiooni leida ja seda edastada.

Õppesisu
1. Ülevaade personaalarvutite tarkvarast. Operatsioonisüsteemi mõiste.
2. Failihaldus.
3. Tekstitöötlus.
4. Tabelarvutus.
5. Esitlus.
6. Interneti kasutamine.

Õppemeetodid
Praktilised harjutused, katsetööd.

Õppekeskkond
Koolitus toimub arvutiklassis. Tarkvara Windows 10, MS Office 365.

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.

Koolitaja Viktor Ustitš 

Õppekava kinnitamise aeg
05.09.2016