Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: TARKVARASÜSTEEMIDE TESTIMISE ALUSED

Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Õppekava koostamise alus
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava.

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud ja IKT-spetsialistid ja tarkvaraarendajad, kelle täiendõpe avardab nende võimalusi tööturul. Grupi suurus kuni 10 õppijat.
Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus, programmeerimisoskus.

Eesmärk
Koolituse tulemusena teab osaleja tarkvara testimise põhimeetodeid ja oskab enda loodud rakenduse vajalikul määral testidega katta.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
• tunneb testimise põhimõtteid, rahvuslikke ja rahvusvahelisi testimise standardeid
• koostab süsteemi testiplaani
• kasutab UI testide loomise raamistikke
• testib rakendusi ja automatiseerib testimist
• dokumenteerib testi tulemused õppe- ja inglise keeles.

Õppesisu
1. Sissejuhatus tarkvara testimisse.
2. Testitüübid ja testimismeetodid. Tarkvaranõuete analüüs.
3. Testimise dokumentatsioon. Testimise plaan. Aruanne testimise kohta.
4. Testimise tehnikad.
5. Testimise tasemed. Tarkvara koodi testidega kaetuse kriteeriumid.
6. Testimise tüübid. Funktsionaalne ja mittefunktsionaalne testimine.
7. Kasutajaliidese testimine (GUI). Veebirakenduste testimine.
8. Regressioonitestimine.

Õppemeetodid
Praktilised harjutused, katsetööd.

Õppekeskkond
Koolitus toimub arvutiklassis.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike tööde sooritamine.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.

Koolitaja Juri Bublikov.

Õppekava kinnitamise aeg
05.09.2016