Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: VEEBIDISAIN

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud ja veebiarendajad ja -projektijuhid, kes soovivad uute meetodite abil tööefektiivsust tõsta; inimesed, kes töötavad disainistuudiotes, disaini ja sisekujunduse ala töötajad ning tööotsijad, kellel on soov veebidisaineri ja/või veebiarendaja kutset omandada. Grupi suurus 10 osalejat.
Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Eesmärk
Koolituse tulemusena tunneb osaleja veebilehekülgede loomise võtteid, eduka lehekülje käivitamiseks kasutatavaid kaasaegseid tehnoloogiaid ja tarkvara.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

• teab veebilehekülje koostamise põhiprintsiipe ja kasutatavat tarkvara
• oskab kasutada lehekülgede loomiseks standardšabloone, graafilisi redaktoreid ning programmeerimiskeeli HTML ja Java Script lehekülgede loomiseks.

Õppesisu
1. WEB-disaini põhiprogrammid. Veebilehekülgede loomiseks kasutatavad programmid.

2. Disain Internetis: ülesanded, lähenemisviisid, otsused.
3. Töötamine programmiga Adobe Photoshop.
4. Lehekülgede elementide valik: tekst, taust, illustratsioonide värvilahendus. Komponeerimise eripärad.
5. Java Script põhialused.
6. Illustratsioonide ettevalmistus. Formaadid JPEG, GIF, PNG: erinevused ja kasutamisvariandid.
7. Sündmuste töötlemine, klassifikatsioon ja päritolu.
8. Erinevate graafiliste elementide: skeemide, pealkirjade, raamide jmt ettevalmistuse eripärad.
9. Taustapiltide loomine.
10. Bannerite koostamine. Bannerreklaam.
11. GIF-animatsiooni loomine. Keerulise disaini elemendid. Disaini väljatöötamisel kasutatavad võtted.
12. Kujutiskaardi (Image Map) loomine.

Õppemeetodid
Praktilised harjutused, katsetööd.

Õppekeskkond
Koolitus toimub arvutiklassis. Tarkvara: Adobe Photoshop, CMS WordPress

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.

Koolitaja Ivar Varm

Õppekava kinnitamise aeg
05.09.2016