Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: VEEBIPROGRAMMEERIMINE

Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.

Õppekava koostamise alus
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava

Õppe kogumaht
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud ja infotehnoloogia osakondades töötavad inimesed, tarkvaraarendajad ja töötajad, kes vastutavad ettevõtte internetilehekülje arendamise eest täiend- ja ümberõppe võimaluste avardamiseks. Grupi suurus kuni 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Eesmärk
Koolituse tulemusena on osaleja tuttav programmeerimisalustega PHP keele baasil, teab PHP keele ning üldist programmeerimisterminoloogiat ja PHP keele kasutamise printsiipe.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

• tunneb PHP keele võimalusi, piiranguid ning kasutusala, PHP süntaksit ja standardseid funktsioone, võtteid SQL kasutamiseks PHP keskkonnas, regulaaravaldisi, SQL päringuid
• oskab määrata rolle ülesande täitmises: PHP, SQL, Markup keeled, Javascript, interneti protokollid, HTTP serveri seadistamine, PHP filtri häälestamine, failisüsteem, SQL serveri häälestamine
• oskab kasutada SSL, SSH ja CryptoAPI andmete kaitsmiseks, kasutada PHP programmeerimise keskkonda Windows ja Unix operatsioonisüsteemides, lugeda, kirjutada, siluda ja dokumenteerida programmkoodi, luua PHP keskkonnas ühendus andmebaasiga ja käivitada SQL lauseid, kasutada PHP keskkonnas SQL päringute tulemusi.

Õppesisu
1. PHP keele alused, funktsioonid.

2. Loogilised operaatorid.
3. Massiivid. Tsüklid. Töö vormidega.
4. Faili lugemine/kirjutamine serveris.
5. Andmebaaside loomine. Päringute sooritamine.
6. MySQL funktsioonid. Küpsised, sessioonid.
7. Vead ja probleemid PHP kasutamisel, abifunktsioonid nende vältimiseks.

Õppemeetodid
Praktilised harjutused, katsetööd.

Õppekeskkond
Koolitus toimub arvutiklassis. Tarkvara: Visual Studio Code/Notepad++/Notepad; Server: Linux, Apache, MySQL/MariaDB, PHP.

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.

Koolitaja Anton Garin.

Õppekava kinnitamise aeg
05.09.2016