Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: KODULEHE HALDAMINE JA ADMINISTREERIMINE
 

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
50 akadeemilist tundi, millest 30 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud ja veebihaldurid, veebilehe loomise alustavad ettevõtjad või väikeettevõtjad; inimesed, kellel on soov iseseisvalt veebilehte hallata ja arendada ja kes soovivad omandada uusi või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi. Grupi suurus kuni 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Eesmärk
Koolituse tulemusena omandab osaleja teadmised ja praktilised oskused kodulehekülje iseseisvaks haldamiseks ja arendamiseks.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
• omandab praktilised oskused kodulehte koostamise põhimõtetest ja olemasolevast tarkvarast
• oskab oma kodulehte õigesti planeerida
• oskab kodulehte luua, hallata ja arendada
• oskab luua tegevusplaani internetis turundamiseks.

Õppesisu
1. Kodulehekülje struktuur.
2. Õiguste süsteem. Kasutajad. Kasutajate õiguste määramine.
3. Moodulite haldamine ja administreerimine.
4. Erinevate komponentide kasutamine (kontaktid, tagasiside jmt).
5. Kodulehe sisu uuendamine ja muutmine.
6. Dokumendi loomine: eelvaade, ikoonid, linkimine, pildi lisamine dokumendile, tabeli lisamine jt.
7. Dokumendi parameetrite muutmine.
8. Failide lisamine serverisse.
9. Info paigutamine koduleheküljel.
10. Dokumendi otsing.
11. Internetiturundus (emailid, reklaamid, sotsiaalmeedia jne).

Õppemeetodid
Praktilised harjutused, katsetööd.

Õppekeskkond
Koolitus toimub arvutiklassis. Tarkvara: CMS WordPress, Notepad++/Notepad

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.

Koolitaja Sergei Grigorjev.

Õppekava kinnitamise aeg
05.09.2016