INFORMAATIKA JA ARVUTUSTEHNIKA INSTITUUDI OÜ

 

Täienduskoolituse õppekava: 3D-MODELLEERIMINE

 

Õppekavarühm

482-Arvutikasutus

 

Õppekava koostamise alus

Multimeediumi riiklik õppekava

 

Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 80 akad. tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe ja 20 akad. tundi iseseisev töö.

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp - ehitus-, kunsti- ja disainitöötajad, kes soovivad oma professionaalseid oskusi tõsta ja kõik, kellel on soov 3d-disaineri või arvutigraafiku kutset omandama.

Õppe alustamise tingimused - on nõutav arvutikasutusoskus.

 

Eesmärk

Anda ülevaade kolmemõõtmelise graafika alustest, õpetada modelleerida objeke, luua valgustust ja eriefekte, koostada stseene.

 

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

oskab luua lihtsaid ja keerulisi objekte
oskab kohaldada NURBS kurvide tehnikat
oskab kasutada splaine, primitiive, mitmesuguseid modifikaatorite tüüpe
oskab kohaldata polügoone ja redigeeritavaid ruudustikke modelleerimise protsessis
oskab töötada kaamerate ja valgusallikatega

 

Õppesisu

1.      Üldteadmised. Töö põhimõtted.

2.      OpenGL põhimõisted. OpenGL koht kolmemõõtmelise graafika ja visualiseerimise maailmas.

3.      Kasutajaliides. Standardsed primitiivid.

4.      Täiendatud primitiivid. Lihtsad animatsioonid.

5.      Modifikaatorid.

6.      Visualiseerimine. OpenGL kasutajaliides, selle võimalused.

7.      Loft-objektide loomine.

8.      Materjalid ja kaardid.

9.      Kaamerad.

10.   Valgustus ja ümbritsev keskkond.

11.   Materjalide lisaomadused. Interjööri visualiseerimine.

12.   Valgustus interjööris. Animatsiooni efektid.

13.   Keeruliste objektide loomine, materjalide animeerimine.

14.   Eriefektid.

 

Õppemeetodid

Praktilised harjutused, katsetööd

 

Õppekeskkond

Koolitus toimub arvutiklassis

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas

 

Õppekava kinnitamise aeg

05.09.2016