INFORMAATIKA JA ARVUTUSTEHNIKA INSTITUUDI OÜ

 

Täienduskoolituse õppekava: ANDROID MOBIILIRAKENDUSTE PROGRAMMEERIMINE ALGAJATELE

 

Õppekavarühm

482-Arvutikasutus

 

Õppekava koostamise alus

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava (Noorem tarkvaraarendaja)

 

Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 60 akad. tundi, millest 40 akad. tundi on kontaktõpe ja 20 akad. tundi iseseisev töö .

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp - IKT-spetsialistid, tarkvaraarendajad ja kõik, kes soovivad omandada oskused mobiilirakenduste valmistamiseks ja/või oma tegevusvaldkonda vahetada. Grupi suurus kuni 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused - on nõutav arvutikasutus- ja programmeerimisoskus vähemalt algtasemel.

 

Eesmärk

Tutvustada Android platvormile tarkvara arendamise aluseid ja selle avaldamise protsessi Google Play vahendusel, anda ülevaade rakenduste arhitektuurist ja ülesehituse aluspõhimõtetest, õpetada, kuidas rakendada neid teadmisi praktikas.

 

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

oskab arendusprotsessi arusaada ja kontrollida
oskab luua oma rakendusi ning avaldada Google Play-s

Õppesisu

1.      Sissejuhatus Android platvormi.

2.      Android rakenduse struktuur.

3.      Vajalike tööriistade paigaldamine ja seadistamine.

4.      Kasutajaliidese loomine, ekraanide põhiparameetrid, konteinermaketid ja komponendid.

5.      Menüüd ja dialoogid Androidis, alammenüüde loomine, oma dialoogakna loomine.

6.      Collection Androidis. Activity ja klass Intent, töö standardrakendustega, rakenduse klassi ümberdefineerimine.

7.      Andmete säilitamine Androidis, Töö sisemise (kaitstud) mäluga, Töö failidega mälukaardil.

8.      Fragmendid ja töö veebis, töö HTTP protokolliga Androidis, näide veebikliendi rakendusest, kokkuvõte.

 

Õppemeetodid

Praktilised harjutused, katsetööd

 

Õppekeskkond

Koolitus toimub arvutiklassis

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas

 

Õppekava kinnitamise aeg

05.09.2016