INFORMAATIKA JA ARVUTUSTEHNIKA INSTITUUDI OÜ

 

Täienduskoolituse õppekava: KONTORITÖÖ TARKVARA KASUTAMINE

 

Õppekavarühm

482-Arvutikasutus

 

Õppekava koostamise alus

Multimeediumi riiklik õppekava

 

Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 80 akad. tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe ja 20 akad. tundi iseseisev töö.

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp aegunud oskustega tööealine elanikkond, algajad arvutikasutajad ja täiskasvanud, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas, kontoritöötajad (personalijuhid, raamatupidajad, sekretärid jne) kellel on soov efektiivselt korraldada igapäevast arvutitööd. Grupi suurus kuni 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused - Nõuded puuduvad

 

Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb tekstitöötluse-, tabelarvutuse ja esitluse loomise programme ning nende tööpõhimõtteid, programmides kasutatavat terminoloogiat, interneti otsingumootoreid, infootsingu põhimõtteid, infovahetuse võimalusi.

 

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

oskab töötada failide ja kaustadega
oskab teksti sisestada ja vormindada
oskab kasutada tabelarvutusprogrammi
oskab luua esitlusi ja  teha ettekannet
oskab kasutada efektiivselt kontoritarkvara võimalusi

oskab leida vajaminevat informatsiooni ja seda edastada.

Õppesisu

1.      Ülevaade personaalarvutite tarkvarast. Operatsioonisüsteemi mõiste.

2.      Failihaldus

3.      Tekstitöötlus

4.      Tabelarvutus

5.      Esitlus

6.      Interneti kasutamine

 

Õppemeetodid

Praktilised harjutused, katsetööd

 

Õppekeskkond

Koolitus toimub arvutiklassis

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas

 

Õppekava kinnitamise aeg

Kuupäev - 05.09.2016