INFORMAATIKA JA ARVUTUSTEHNIKA INSTITUUDI OÜ

 

Täienduskoolituse õppekava: OPERATSIOONISÜSTEEMID

 

Õppekavarühm

482-Arvutikasutus

 

Õppekava koostamise alus

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava (IT-süsteemide nooremspetsialist)

 

Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 80 akad. tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe ja 20 akad. tundi iseseisev töö .

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp - täiskasvanud, kes soovivad tõhustada oma oskusi infotehnoloogia valdkonnas. Grupi suurus kuni 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused - on nõutav arvutikasutusoskus.

 

Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab operatsioonisüsteemide ja failisüsteemi põhimõisted, tunneb erinevaid operatsioonisüsteeme ning failide haldamise põhimõtteid. Õppija omandab põhiteadmised ja praktilised oskused operatsioonisüsteemide administreerimiseks.

 

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

oskab paigaldada operatsioonisüsteemi ja vajalikku rakendustarkvara
oskab hallata faile, kasutajaid ja kasutajagruppe
oskab seadistada võrguliideseid, seadistada süsteemi- ja rakendustarkvara
oskab koostada koorik skripte
oskab suunata sisend/väljundvooge

Õppesisu

1.      Operatsioonisüsteemi mõiste ja kujunemine. Operatsionisüstemide ajalugu ja tüübid.

2.      Arvutisüsteemide struktuurid ja operatsioonisüsteemi funktsioonid.

3.      Operatsioonisüsteemi peamised ülesanded ja komponendid.

4.      Seadmeajurite olemus. Riist- ja tarkvaraliste ressursside haldus.

5.      Kasutajaliidesed ja süsteemitarkvara ning süsteemihalduses kasulikud rakendusprogrammid.

6.      Operatsioonisüsteemi paigaldamine, kasutajad, failisüsteemid.

7.      Töökeskkond: operatsioonisüsteemi kestprogramm.

8.      Sisend/väljundvood. Register. Konfiguratsioonifailid. Seadmed, käivitumine.

9.      Kloonimine. Andmete kaitse tagamine.

10.   Võrguteenused: Failiserver. Printeriteenus. Muud võrguteesused.

 

Õppemeetodid

Praktilised harjutused, katsetööd

 

Õppekeskkond

Koolitus toimub arvutiklassis

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas

 

Õppekava kinnitamise aeg

05.09.2016