Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: ARVUTIGRAAFIKA (veebikeskkonnas reaalajas)

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud, projekteerijad, sisekujundajad, disainistuudiotes madalama haridustaseme ja konkurentsivõimega töötavad inimesed sooviga avardada täiend- ja ümberõppe võimalusi ning inimesed sooviga tööturule naasta ja esmaseid ettekujutusi graafikaprogrammidest omandada. Grupi suurus kuni 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Eesmärk
Koolituse tulemusena eristab õppija vektor- ja rastergraafika olemusi, rakendab erinevaid graafikatarkvarasid, failivorminguid ja värvimudeleid.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

  • - loob ja valmistab ette graafikat erinevates meediumites kasutamiseks (monitor, trükimeedia, ekraan jne)
  • - valib sobiva failivormingu vastavalt vajadusele
  • - kasutab algtasemel vähemalt ühte vektor- ja ühte rastergraafika programmi
  • - teab värvimudelite erinevusi ja kasutusalasid.

Õppesisu

  1. 1. Kujutiste töötlemise põhiliste printsiipide, meetodite ja võtete tutvustamine.
  2. 2. Arvutigraafika maailm. Kujutiste kasutamine ja töötlemine. Tekstimaterjalide toimetamine. Programmide seadistamine.
  3. 3. Failide avamine. Instrumentide paneel. Kujutise põhialused. Kihtidega töötamise põhimõtted. Joonistamine ja redigeerimine, retušeerimine. Kihtidega töötamise tehnika. Maskid ja kanalid.
  4. 4. Adobe Illustrator programmi erisused, teatmesüsteem.

Õppemeetodid
Loengud, Praktilised harjutused, Iseseisev töö

Õppekeskkond
Koolitus toimub veebikeskkonnas reaalajas. Tarkvara: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Praktilised tööd.
Hindamiskriteeriumid: Õppija taastab ning retušeerib vana kahjustatud foto, loob kompositsiooni kasutades objekte erinevatest failidest ning koostab reklaamkollaaži kasutades õpitud vahendeid.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.