Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: JOONESTAMINE ARVUTIL. AUTOCAD

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud, erinevates projekteerimisvaldkondades töötavad insenerid (ehitus, arhitektuur, elektroonika, geodeesia, teedeehitus jne) sooviga avardada täiend- ja ümberõppe võimalusi ning täiskasvanud, kellel on soov tööturule naasta. Grupi suurus kuni 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Eesmärk
Koolituse tulemusena tunneb osaleja ACAD’is jooniste koostamise põhiinstrumente ja meetodeid.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

• oskab ACAD tarkvara põhilisi geomeetrilisi kujundeid joonisel kasutada.
• loeb keskmise raskusastmega joonist
• koostab ruumilisi mudeleid ja jooniseid kõiki võimalikke seadmeid kasutades.

Õppesisu
1. AutoCAD liidesega tutvumine.
2. Mõõdud, punktid, otsekaugus.
3. Joonte tüübid, mastaabid.
4. Täppisjoonestamine: objektide sidumine, järjestamine jt joonise juhtimine.
5. Suureformaadilise joonise jagamine mitmeks väikeses formaadis leheks.
6. Ehitusjooniste koostamine ja trükiks valmistamine.
7. Lehe ja mudeli ruumis töötamine.
8. Töö tekstiga, selle atribuudid.
9. Tabelid ja plokid.
10. Koordinaatide kolmemõõtmelised süsteemid. Vaateekraanid. Perspektiivvaated.
11. Rastergraafika vektoriseerimine.

Õppemeetodid
Loengud, Praktilised harjutused, Iseseisev töö.

Õppekeskkond
Koolitus toimub arvutiklassis. Tarkvara: AutoCad LT 2020.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Praktilised tööd
Hindamiskriteeriumid: Õppija joonestab korrektse kujutise vastavalt etteantud juhistele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.