Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: AUTOCAD. 3D-MODELLEERIMISE ALUSED

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
40 akadeemilist tundi, millest 28 akad t on kontaktõpe ja 12 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: erinevates projekteerimisvaldkondades töötavad insenerid (ehitus, arhitektuur, elektroonika, geodeesia, teedeehitus jne) sooviga avardada täiend- ja ümberõppe võimalusi ning täiskasvanud, kellel on soov tööturule naasta. Grupi suurus kuni 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus ja algteadmised AutoCAD 

Eesmärk
Koolituse tulemusena tunneb osaleja 3D-modelleerimine ACAD’is jooniste koostamise põhiinstrumente ja meetodeid.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

• oskab ACAD tarkvara põhilisi 3D geomeetrilisi kujundeid joonisel kasutada.
• loeb, saab aru ja võib teha keskmise raskusastmega joonist

Õppesisu
1. Keha. Pind. Võrk.
2. Geomeetrilised 3D primitiivid.
3. Polüjoon – 2D –> 3D modelleerimise alus.
4. Polüjoone töötlemine käskudega Extrude, Revolve, Sweep, Loft.
5. Käsud 3D Rotate, 3D Align.
6. 3D objektide käsud Union, Subtract, Intersect.
7. Projektsioonide loomine 3D objektide põhjal.
8. Seadistamise (Setup) käsk.

Õppemeetodid
Loengud, Praktilised harjutused, Iseseisev töö.

Õppekeskkond
Koolitus toimub arvutiklassis. Tarkvara: AutoCad 2020.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Praktilised tööd
Hindamiskriteeriumid: Õppija joonestab korrektse kujutise vastavalt etteantud juhistele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.