Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: PROGRAMMEERIMISE ALUSED C#  BAASIL (veebikeskkonnas reaalajas)

Õppekavarühm

Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.

 

Õppekava koostamise alus

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava (Noorem tarkvaraarendaja).

 

Õppe kogumaht 

80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: täiskasvanud, kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul. Grupi suurus kuni 10 osalejat.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

 

Eesmärk

Koolituse tulemusena tunneb osaleja programmeerimisega seotud mõisteid ja oskab enamkasutatavaid algoritme ja andmestruktuure kasutada.

 

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

 • • kasutab erinevaid andmestruktuure
 • • kasutab programmeerimiskeele põhitüüpi uute algoritmide ja funktsioonide realiseerimiseks või olemasolevate programmide muutmiseks
 • • tõlgendab programmeerimiskeele süntaksit õigesti
 • • koostab lihtsamaid programme.

 

Õppesisu

 1. 1. Sissejuhatus programmeerimisse. Ülevaade programmeerimiskeeltest.
 2. 2. Andmetüübid. Muutujad ja konstandid. Operatsioonid lihtsamate tüüpidega. Andmemassiivid.
 3. 3. C# programmeerimiskeeles kasutatavad lausekonstruktsioonid.
 4. 4. Meetodid. Andmetüüpide ühilduvus, andmete teisendamine.
 5. 5. Objektorienteeritud programmeerimise alused.
 6. 6. Tutvumine C# integreeritud töökeskkonnaga. Keele põhilised elemendid. Programmi struktuur.
 7. 7. Programmi juhtkonstruktsioonid. Erinevad tsüklite tüübid ja nende kasutamine.
 8. 8. Meetodid. Formaalsed ja tegelikud parameetrid.
 9. 9. Sõned (String).
 10. 10. Sisend / väljund (I/O).
 11. 11. Klassid ja objektid.

 

Õppemeetodid

Loengud, Praktilised harjutused, Iseseisev töö.

 

Õppekeskkond

Koolitus toimub veebikeskkonnas reaalajas. Tarkvara: Microsoft Visual Studio, JetBrains Rider

 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Praktilised tööd.
Hindamiskriteeriumid: Õppija täidab ülesande nõuded õigesti.
Hindamismeetod: Rakenduse loomine.
Hindamiskriteeriumid: Õppija loob töötava rakenduse, mis vastab etteantud juhistele.

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.