Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: ANDMEBAASIDE HALDAMINE

Õppekavarühm
Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus.

Õppe kogumaht
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud, töötavad täiskasvanud sooviga täiend- ja ümberõppe võimalusi avardada ning infotehnoloogia spetsialistid, kes planeerivad oma karjääri andmebaaside administraatorina, andmebaaside arendajana või andmebaaside rakenduste arendajana. Grupi suurus kuni 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Eesmärk
Koolituse tulemusena omandab osaleja teadmised andmebaaside teoreetilistest alustest ning põhiteadmised ja praktilised oskused andmebaaside haldamiseks.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
• teab andmebaaside struktuuri ja kasutamise võimalusi, andmete formaate
• paigaldab andmebaasimootorit, haldab kasutajaid ja kasutajate õigusi
• oskab andmebaasi varundada, taastada ja turvata
• töötab andmebaasi andmetega, koostab ning analüüsib päringuid.

Õppesisu
1. Andmebaaside alused: põhifunktsioonid ja -mõisted.
2. Töökeskkonna loomine, programmide paigaldamine.

3. Andmebaaside arhitektuur. Võtmete ja indeksite kasutamise põhimõtted.
4. Kasutajad. Kasutajate haldamine. Õigused. Rollid.
5. Andmete importimine ja eksportimine.
6. SQL keele alused. Konstruktsioonid. Loogilised operaatorid. SQL päringud.
7. Suhtlus andmebaasidega. Päringu tulemuste lisamine veebilehtedele.
8. Päringu tulemuste sorteerimine.
9. Andmehaldus, muutmine ja kombineerimine. Andmetöötluskeeled.
10. Käideldavus. Andmete konfidentsiaalsus ja terviklikkus.

Õppemeetodid
Loengud, Praktilised harjutused, Iseseisev töö.

Õppekeskkond
Koolitus toimub arvutiklassis. Tarkvara: XAMPP, MySQL, Workbench, MS Access.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Andmebaasi loomine ning kasutamine.
Hindamiskriteeriumid: Õppija impordib andmebaasi töötlemata tabeli. Puhastab ja sorteerib andmed korrektsele kujule. Konstrueerib päringud ning analüüsib tulemusi. Loob teise kasutaja ning annab talle piiratud õigused. Varundab andmebaasi, kustutab ning taastab originaalkujule.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.