Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: INDIVIDUAALNE ARVUTIÕPETUS ALGAJATELE

Õppekavarühm

Arvutikasutus.

 

Õppekava koostamise alus

ESDL/ICDL -The European Computer Driving Licence/The International Computer Driving Licence

 

Õppe kogumaht 

20 akadeemilist tundi, millest 16 akad t on kontaktõpe ja 4 akad t iseseisev töö.

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: Täiskasvanud, kelle on vähe kogemusi  arvutiga töötamisel, kuid arvutioskus oleks kasuks igapäevaste tööülesannete lahendamisel. 1 osaleja.

Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad

 

Eesmärk

Valmistada ette ettevõtlik inimene, kes tuleb toime arvutikasutamisega igapäevaste ülesannete lahendamisel.

 

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

  • • kasutab arvuti
  • • kasutab internetikeskkond Google
  • • teab turvalisuse põhimõtteid arvutis ja internetis
  • • kasutab e-posti, ID-kaardi tarkvara.
  • • koostab ja redigeerib teksti dokumente ning tabeleid

 

Õppesisu

  1. 1. Arvuti kasutamine
  2. 2. Failihaldus
  3. 3. Google võimaluste kasutamine (Google GMail, Google Search, Google Maps, Google Translator)
  4. 4. Turvalisus arvutis (kontod ja paroolid ning viirusetõrje olulisus)
  5. 5. ID-kaardi kasutamine

 

Õppemeetodid

Individuaalne loeng, Praktilised harjutused, Iseseisev töö.

 

Õppekeskkond

Koolitus toimub arvutiklassis. Tarkvara: Windows 10.

 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 100% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Praktilised tööd.
Hindamiskriteeriumid: Õppija täidab ülesande nõuded õigesti.

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.