Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: INTERNETI KASUTAMINE (veebikeskkonnas reaalajas)

 

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
50 akadeemilist tundi, millest 30 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud ja aegunud oskustega tööealine rahvastik, algajad arvutikasutajad, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas, samuti täiskasvanud, kellel on soov tööturule naasta. Grupi suurus kuni 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad.

Eesmärk
Koolituse lõpuks teab õppija töö eripärasid interneti võrgustikus, kasutab interneti võrgustiku ressursse efektiivselt ja turvaliselt.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

• kirjeldab interneti võrgustiku tööpõhimõtteid
• rakendab turvalisuse meetmeid interneti kasutamisel
• kasutab interneti peamiseid ressursse ja teenuseid.

Õppesisu
1. Arvutivõrgu mõiste. Interneti mõiste. Internetiühenduse võimalused.
2. Ülevaade brauseritest. Interneti peamised veebilehed. Otsingusüsteemid.
3. Internetiühenduse võimalused. Interneti teenuspakkujate otsing, pakkumiste analüüs.
4. Internetiotsing: otsingusüsteemid, internetikataloogid.
5. Meiliaadress. Failivahetus internetis.
6. P2P võrgustik (partnervõrgud).
7. IP-telefoniside. Skype. Piiparid. Jututoad. IRC.
8. Foorumid ja sotsiaalvõrgud.
9. Mobiilne internet. Telefoni ja tahvelarvuti tarkvara.
10. E-riik ja e-teenused. ID-kaardi kasutamine internetis.
11. Rahalised operatsioonid internetis. Internetipangad. eBay, Paypal.
12. Sotsiaalne sahkerdamine. Turvalisus internetis. Internetipettuste analüüs.

Õppemeetodid
Loengud, Praktilised harjutused, Iseseisev töö.

Õppekeskkond
Koolitus toimub veebikeskkonnas reaalajas. Tarkvara: Windows 10, Office 365.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Praktilised tööd.
Hindamiskriteeriumid: Õppija loob sotsiaalmeedia kasutaja, täitab andmete ankeedi ning loob sisu seinale. Ühendab sotsiaalmeedia konto telefoniga ning kasutab mobiilirakendusi. Õppija logib iseseisvalt oma panka sisse kasutades ID-kaarti või Smart-id.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.