Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: KONTORITÖÖ TARKVARA KASUTAMINE (veebikeskkonnas reaalajas)

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud, aegunud oskustega tööealine rahvastik, algajad arvutikasutajad ja täiskasvanud, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas, kontoritöötajad (personalijuhid, raamatupidajad, sekretärid jne), kellel on soov igapäevaselt arvutis efektiivselt töötada. Grupi suurus kuni 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad.

Eesmärk
Koolituse tulemusena kasutab osaleja tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja esitluste loomise programme; tunneb programmides kasutatavat terminoloogiat, interneti otsingumootoreid, infootsingu põhimõtteid ja infovahetuse võimalusi.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • - tunneb Wordi töökeskkonda
 • - tunneb Wordi peamisi töövõtteid
 • - teab tekstitöötluse võimalusi ja oskab teostada õigekirja kontrolli
 • - oskab dokumendis olevaid tekste ja lõike vormindada
 • - oskab dokumenti lisada pilte ja tabeleid
 • - oskab lehekülge seadistada ja teostada korrektselt dokumendi väljatrükki
 • - tunneb andmetüüpe Excelis ja oskab neid muuta
 • - koostab tabeleid, kujundab neid ja teeb väljatrükke
 • - kasutab arvutamiseks MS Exceli funktsioone
 • - analüüsib suuri tabeleid
 • - visualiseerib andmeid diagrammidega ja tingimusliku kujundusega
 • - tunneb PowerPointi töökeskkonda ja peamisi töövõtteid
 • - teab, millised on esitluse loomisel reeglid ja tavad
 • - oskab lisada uusi slaide, neile lisada pilte ja tabeleid
 • - oskab kasutada kujundusmalle
 • - oskab lisada üleminekuid ja animatsioone

Õppesisu
1. Ülevaade personaalarvutite tarkvarast. Operatsioonisüsteemi mõiste.
2. Wordi mallide tutvustus ja dokumendi loomine nende põhjal.
3. Erinevate kujundusstiilide kasutamine.
4. Tabelite lisamine ja muutmine, kujundamine ja paigutamine dokumendis.
5. Õigekirja kontroll. Lehekülje häälestus.
6. Tekstitöötlus ja failihaldus.
7. Dünaamiliselt seotud tabelite koostamine erinevatele töölehtedele
8. Funktsioonide kasutamine
9. Töölehe, tabeli ja faili kaitsmine
10. Ridade, veergude ja valemite peitmine.
11. Tabelite analüüs
12. Slaidide lisamine ja paigutused. Päised ja jalused.
13. Kujundusmallide tutvustus ja esitluses kasutamine.
14. Esitluse ülevaatamine, õigekirja kontroll
15. Esinemise ettevalmistamine ja väljatrüki teostamine

Õppemeetodid
Loengud, Praktilised harjutused, Iseseisev töö

Õppekeskkond
Koolitus toimub veebikeskkonnas reaalajas. Tarkvara: Windows 10, MS Office 365.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Töö tekstitöötlusprogrammis MS Word.
Hindamiskriteeriumid: Õppija sisestab ning küljendab teksti korrektselt.
Hindamismeetod: Töö esitlustarkvaras MS PowerPoint.
Hindamiskriteeriumid: Õppija koostab korrektse esitluse ning presenteerib seda suuliselt.
Hindamismeetod: Töö tabelarvutusprogrammis MS Excel.
Hindamiskriteeriumid: Õppija koostab tabeli, konstrueerib päringuid ning analüüsib tulemusi.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.