Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: POWERPOINT BAASKOOLITUS (veebikeskkonnas reaalajas)

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
25 akadeemilist tundi, millest 20 akad t on kontaktõpe ja 5 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud, aegunud oskustega tööealine rahvastik, algajad arvutikasutajad ja täiskasvanud, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas, kontoritöötajad (personalijuhid, raamatupidajad, sekretärid jne), kellel on soov igapäevaselt arvutis efektiivselt töötada. Grupi suurus kuni 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad.

Eesmärk
Koolituse eesmärk on anda vajalikud algteadmised uute presentatsioonide loomiseks MS PowerPointis.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

  • - tunneb PowerPointi töökeskkonda
  • - tunneb PowerPointi peamisi töövõtteid
  • - teab, millised on esitluse loomisel reeglid ja tavad
  • - oskab lisada uusi slaide, neile lisada pilte ja tabeleid
  • - oskab kasutada kujundusmalle
  • - oskab lisada üleminekuid ja animatsioone

Õppesisu
1. Töökeskkonna kohaldamine
2. Slaidide lisamine ja paigutused. Päised ja jalused.
3. Kujundusmallide tutvustus ja esitluses kasutamine.
4. Esitluse ülevaatamine, õigekirja kontroll.
5. Esinemise ettevalmistamine ja väljatrüki teostamine.

Õppemeetodid
Loengud, Praktilised harjutused, Iseseisev töö

Õppekeskkond
Koolitus toimub veebikeskkonnas reaalajas. Tarkvara: Windows 10, MS Office 365.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Töö esitlustarkvaras MS PowerPoint.
Hindamiskriteeriumid: Õppija koostab korrektse esitluse ning presenteerib seda suuliselt.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.