Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: VEEBIDISAIN (veebikeskkonnas reaalajas)

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud, veebiarendajad ja -projektijuhid, kes soovivad uute meetodite abil tööefektiivsust tõsta; inimesed, kes töötavad disainistuudiotes, disaini ja sisekujunduse ala töötajad ning tööotsijad, kellel on soov veebidisaineri ja/või veebiarendaja kutset omandada. Grupi suurus 10 osalejat.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Eesmärk
Koolituse tulemusena koostab õppija veebilehekülgi, kasutab eduka lehekülje käivitamiseks kaasaegseid tehnoloogiaid ja tarkvara.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

- teab veebilehekülje koostamise põhiprintsiipe ja kasutab vastavat tarkvara
- kasutab lehekülgede loomiseks standardšabloone, graafilisi redaktoreid ning programmeerimiskeeli HTML ja JavaScript
- kujundab kaasaegsete lahenduste ja disainiga veebilehti.

Õppesisu
1. Veebidisaini põhiprogrammid. Veebilehekülgede loomiseks kasutatavad programmid.

2. Disain internetis: ülesanded, lähenemisviisid, otsused.
3. Töötamine programmiga Adobe Photoshop.
4. Lehekülgede elementide valik: tekst, taust, illustratsioonide värvilahendus. Komponeerimise eripärad.
5. HTML ja JavaScript keelte alused.
6. Illustratsioonide ettevalmistus. Formaadid JPEG, GIF, PNG: erinevused ja kasutamisvariandid.
7. Sündmuste töötlemine, klassifikatsioon ja päritolu.
8. Erinevate graafiliste elementide: skeemide, pealkirjade, raamide jmt ettevalmistuse eripärad.
9. Taustapiltide loomine.
10. Bännerite koostamine. Bännerreklaam.
11. GIF-animatsiooni loomine. Keerulise disaini elemendid. Disaini väljatöötamisel kasutatavad võtted.
12. Kujutiskaardi (Image Map) loomine.

Õppemeetodid
Loengud, Praktilised harjutused, Iseseisev töö.

Õppekeskkond
Koolitus toimub veebikeskkonnas reaalajas. Tarkvara: Adobe Photoshop, CMS WordPress.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Praktilised tööd.
Hindamiskriteeriumid: Õppija loob veebilehe jaoks disainielemendid: logo, slaidid, kollaažid. Seejärel laeb need enda loodud veebilehele üles ning lisab keele valiku.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.