Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: VEEBIPROGRAMMEERIMINE

Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.

Õppekava koostamise alus
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava

Õppe kogumaht
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud, infotehnoloogia osakondades töötavad inimesed, tarkvaraarendajad ja töötajad, kes vastutavad ettevõtte internetilehekülje arendamise eest täiend- ja ümberõppe võimaluste avardamiseks. Grupi suurus kuni 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Eesmärk
Koolituse tulemusena on osaleja tuttav programmeerimisalustega PHP keele baasil, teab PHP keele ning üldist programmeerimisterminoloogiat ja PHP keele kasutamise printsiipe.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

  • - teab PHP keele võimalusi, piiranguid ning kasutusala
  • - koostab andmebaasi ning kasutab SQL päringuid PHP keskkonnas
  • - oskab andmeid kaitsta, kirjutada ja parandada programmkoodi
  • - koostab veebilehed ja elemendid.

Õppesisu
1. PHP keele alused, funktsioonid.

2. Loogilised operaatorid.
3. Massiivid. Tsüklid. Töö vormidega.
4. Faili lugemine/kirjutamine serveris.
5. Andmebaaside loomine. Päringute sooritamine.
6. Markup keeled, interneti protokollid, WEB serveri konfiguratsioon, failisüsteemid.
7. MySQL funktsioonid. 
8. Vead ja probleemid PHP kasutamisel, abifunktsioonid nende vältimiseks.

Õppemeetodid
Loengud, Praktilised harjutused, Iseseisev töö.

Õppekeskkond
Koolitus toimub arvutiklassis. Tarkvara: Visual Studio Code/Notepad++/Notepad; Server: LAMP (Linux, Apache, MySQL/MariaDB, PHP).

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Praktilised tööd.
Hindamiskriteeriumid: Õppija täidab ülesande nõuded õigesti.
Hindamismeetod: Veebirakenduse loomine.
Hindamiskriteeriumid: Õppija loob töötava rakenduse, mis vastab etteantud juhistele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.