Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: KODULEHE HALDAMINE JA ADMINISTREERIMINE (veebikeskkonnas reaalajas)

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
50 akadeemilist tundi, millest 30 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud, veebihaldurid, veebilehe loomise alustavad ettevõtjad või väikeettevõtjad; inimesed, kellel on soov iseseisvalt veebilehte hallata ja arendada ja kes soovivad omandada uusi või täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi. Grupi suurus kuni 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Eesmärk
Koolituse tulemusena omandab osaleja teadmised ja praktilised oskused kodulehekülje iseseisvaks haldamiseks ja arendamiseks.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
• oskab oma kodulehte õigesti planeerida
• loob, haldab ja arendab kodulehte vastava tarkvara abil
• koostab tegevusplaani internetis turundamiseks.

Õppesisu
1. Kodulehekülje struktuur. HTML, CSS.
2. Õiguste süsteem. Kasutajad. Kasutajate õiguste määramine.
3. Moodulite haldamine ja administreerimine.
4. Erinevate komponentide kasutamine (kontaktid, tagasiside jmt).
5. Kodulehe sisu uuendamine ja muutmine.
6. Dokumendi loomine: eelvaade, ikoonid, linkimine, pildi lisamine dokumendile, tabeli lisamine jt.
7. Dokumendi parameetrite muutmine.
8. Failide lisamine serverisse.
9. Info paigutamine koduleheküljel.
10. Dokumendi otsing.
11. Internetiturundus (meiliaadressid, reklaamid, sotsiaalmeedia jne).

Õppemeetodid
Loengud, Praktilised harjutused, Iseseisev töö.

Õppekeskkond
Koolitus toimub veebikeskkonnas reaalajas. Tarkvara: CMS WordPress, Notepad++/Notepad.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Praktilised tööd.
Hindamiskriteeriumid: Õppija koostab HTML veebilehe ning lisab sellele CSS stiilid. Õppija loob teise kodulehe kasutades WordPress süsteemi ja lisab sellele sisu kasutades õpitud vahendeid.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.