Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: E-POE LOOMINE (veebikeskkonnas reaalajas)

Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.

Õppekava koostamise alus
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava (Noorem tarkvaraarendaja).

Õppe kogumaht
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud ja täiskasvanud, kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul. Grupi suurus kuni 10 osalejat.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Eesmärk

Koolituse lõpuks on õppija omandanud praktilised ja tehnilised oskused E-poe planeerimisel, selle loomiseks ning hilisemaks haldamiseks, kasutamiseks ja arendamiseks.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • • teab ja tunneb e-poe loomise põhimõtteid
 • • tunneb e-poe paigaldamist ja seadistamist ning on tutvunud e-poe loomisega kaasnevate nõuetega
 • • omab süsteemset ülevaadet reklaamiprotsessist, reklaamitegevuse ning reklaamiloome ja - kujunduse põhimõtetest; oskab analüüsida turundussituatsioone; teab tehnikaid oma kodulehe reklaamimiseks ja turustamiseks
 • • on omandanud teadmised ja praktilised oskused WEB-lehekülje koostamise põhimõtetest ja olemasolevast tarkvarast

Õppesisu

 1. 1. Veebidisain
 2. 2. Domeeninime valik ja esimesed sammud oma e-poe loomisel
 3. 3. Uudiste ja tagasiside moodulid
 4. 4. Otsinguvormid
 5. 5. Tootekataloogid ja toodetel kirjeldus
 6. 6. Tellimuse staatus ja ostukorv.
 7. 7. Pangalingid.
 8. 8. Uute toodete, sarnaste toodete, esilehe toodete moodulid
 9. 9. Kasutaja moodul (registreerimine, arved, sisselogimine jm.)
 10. 10. Allahindluse rakendamise võimalused (kõigele, teatud toodetele, toodete gruppidele)
 11. 11. Kaubandustegevuse seadus, E-äri reguleerivad seadused

Õppemeetodid
Loengud, Praktilised harjutused, Iseseisev töö.

Õppekeskkond
Koolitus toimub veebikeskkonnas reaalajas.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Praktilised tööd.
Hindamiskriteeriumid: Õppija täidab ülesande nõuded õigesti.
Hindamismeetod: E-poe esitlemine
Hindamiskriteeriumid: E-pood on lõpuseminaril esitletud, õppija argumenteeritult vastab esitatud küsimustele ja kaitseb oma seisukohti

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas ja e-poe loomise kogemus.

.