Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: WORD BAASKOOLITUS (veebikeskkonnas reaalajas)

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
25 akadeemilist tundi, millest 20 akad t on kontaktõpe ja 5 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud, aegunud oskustega tööealine rahvastik, algajad arvutikasutajad ja täiskasvanud, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas, kontoritöötajad (personalijuhid, raamatupidajad, sekretärid jne), kellel on soov igapäevaselt arvutis efektiivselt töötada. Grupi suurus kuni 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad.

Eesmärk
Koolituse eesmärk on anda vajalikud algteadmised ja praktilised oskused dokumentide loomiseks MS Wordis.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

  • - tunneb Wordi töökeskkonda
  • - tunneb Wordi peamisi töövõtteid
  • - teab tekstitöötluse võimalusi ja oskab teostada õigekirja kontrolli
  • - oskab dokumendis olevaid tekste ja lõike vormindada
  • - oskab dokumenti lisada pilte ja tabeleid
  • - oskab lehekülge seadistada ja teostada korrektselt dokumendi väljatrükki

Õppesisu
1. Töökeskkonna kohaldamine
2. Wordi mallide tutvustus ja dokumendi loomine nende põhjal.
3. Erinevate kujundusstiilide kasutamine.
4. Tabelite lisamine ja muutmine, kujundamine ja paigutamine dokumendis
5. Õigekirja kontroll. Lehekülje häälestus.
6. Tekstitöötlus ja failihaldus.

Õppemeetodid
Loengud, Praktilised harjutused, Iseseisev töö

Õppekeskkond
Koolitus toimub veebikeskkonnas reaalajas. Tarkvara: Windows 10, MS Office 365.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Töö tekstitöötlusprogrammis MS Word.
Hindamiskriteeriumid: Õppija sisestab ning küljendab teksti korrektselt.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.