Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

 

1. Üldsätted

1.1. Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ (edaspidi Koolituskeskus) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

1.2. Koolituskeskus pakub täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

2.2. Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

2.3. Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

2.4. Õppekeskus viib läbi koolitusi õppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Õppeklass on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga. Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja WiFi. Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

2.5. Õppekeskuse koolitustel on õppematerjalid paberkandjal või elektrooniliselt. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Õppematerjalid on hinna sees. Õpilastele on võimaldatud konsultatsioonid ning koolitajatepoolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist Koolituskeskuse koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt. Kasutatavad meetodid: interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

2.6. Koolitusgruppide suurused erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne lähenemine ja areng kogu õppeprotsessi jooksul.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

3.2. Peale koolituse lõppu esitab lektor Koolituskeskuse juhatajale tagasisidelehed koolitustulemustega.

3.3. Pärast tagasisidelehtede saamist analüüsib juhtkond nii lektori suulist arvustust kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parandusettepanekuid lektorile.

4. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

4.1. Koolituskeskus küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt. Saadud tagasisidet analüüsitakse ning kasutatakse selleks, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi.