Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Учебный центр с 1993 года

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: ANDROID MOBIILIRAKENDUSTE PROGRAMMEERIMINE ALGAJATELE

Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.

Õppekava koostamise alus
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava (Noorem tarkvaraarendaja).

Õppe kogumaht
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: täiskasvanud, kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul. Grupi suurus kuni 10 osalejat.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus ja programmeerimisoskus vähemalt algtasemel

Eesmärk
Tutvustada Android platvormile tarkvara arendamise aluseid ja selle avaldamise protsessi Google Play vahendusel, anda ülevaade rakenduste arhitektuurist ja ülesehituse aluspõhimõtetest, õpetada, kuidas rakendada neid teadmisi praktikas.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

  • • oskab arendusprotsessi arusaada ja kontrollida
  • • oskab luua oma rakendusi ning avaldada Google Play-s

Õppesisu

  1. 1. Sissejuhatus Android platvormi.
  2. 2. Android rakenduse struktuur.
  3. 3. Vajalike tööriistade paigaldamine ja seadistamine.
  4. 4. Kasutajaliidese loomine, ekraanide põhiparameetrid, konteinermaketid ja komponendid.
  5. 5. Menüüd ja dialoogid Androidis, alammenüüde loomine, oma dialoogakna loomine.
  6. 6. Collection Androidis. Activity ja klass Intent, töö standardrakendustega, rakenduse klassi ümberdefineerimine.
  7. 7. Andmete säilitamine Androidis, Töö sisemise (kaitstud) mäluga, Töö failidega mälukaardil.
  8. 8. Fragmendid ja töö veebis, töö HTTP protokolliga Androidis, näide veebikliendi rakendusest, kokkuvõte.

Õppemeetodid
Loengud, Praktilised harjutused, Iseseisev töö.

Õppekeskkond
Koolitus toimub arvutiklassis. Tarkvara: IntelliJ IDEA CE või Android Studio.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Praktilised tööd.
Hindamiskriteeriumid: Õppija täidab ülesande nõuded õigesti.
Hindamismeetod: Rakenduse loomine.
Hindamiskriteeriumid: Õppija loob töötava rakenduse, mis vastab ülesande nõuetele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.