Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Учебный центр с 1993 года

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: INDIVIDUAALNE JAVA PROGRAMMEERIMISE ÕPETUS

Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.

Õppekava koostamise alus
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava (Noorem tarkvaraarendaja).

Õppe kogumaht
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud ja täiskasvanud, kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul. 1 osaleja.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Eesmärk
Koolituse tulemusena tunneb osaleja programmeerimisega seotud mõisteid ja oskab enamkasutatavaid algoritme ja andmestruktuure kasutada.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • • kasutab erinevaid andmestruktuure
 • • kasutab programmeerimiskeele põhitüüpi uute algoritmide ja funktsioonide realiseerimiseks või olemasolevate programmide muutmiseks
 • • tõlgendab programmeerimiskeele süntaksit õigesti
 • • koostab lihtsamaid programme.

Õppesisu

 1. 1. Sissejuhatus programmeerimisse. Ülevaade programmeerimiskeeltest.
 2. 2. Andmetüübid. Muutujad ja konstandid. Operatsioonid lihtsamate tüüpidega. Andmemassiivid.
 3. 3. Java programmeerimiskeeles kasutatavad lausekonstruktsioonid.
 4. 4. Meetodid. Andmetüüpide ühilduvus, andmete teisendamine.
 5. 5. Objektorienteeritud programmeerimise alused.
 6. 6. Tutvumine Java integreeritud töökeskkonnaga. Keele põhilised elemendid. Programmi struktuur.
 7. 7. Programmi juhtkonstruktsioonid. Erinevad tsüklite tüübid ja nende kasutamine. Massiiv.
 8. 8. Sorteerimisalgoritmid.
 9. 9. Meetodid. Formaalsed ja tegelikud parameetrid. Globaalsed ja lokaalsed muutujad.
 10. 10. Sõned (String).
 11. 11. Sisend / väljund (I/O).
 12. 12. Klassid ja objektid.

Õppemeetodid
Loengud, Praktilised harjutused, Iseseisev töö.

Õppekeskkond
Koolitus toimub arvutiklassis. Tarkvara: IntelliJ IDEA CE, Java SE Development Kit.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 100% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Praktilised tööd.
Hindamiskriteeriumid: Õppija täidab ülesande nõuded õigesti.
Hindamismeetod: Rakenduse loomine.
Hindamiskriteeriumid: Õppija loob töötava rakenduse, mis vastab ülesande nõuetele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.