Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Учебный центр с 1993 года

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: VEEBIPROGRAMMEERIMINE

Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.

Õppekava koostamise alus
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava (Noorem tarkvaraarendaja), PHP Documentation

Õppe kogumaht
100 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 40 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp
Täiskasvanud, kes soovivad praktilisi teadmisi PHP keelest omandada või oma olemasolevaid teadmisi täiendada, ning kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende tööturul võimalusi. Selline koolitus võimaldab neil saada vajalikke oskusi ja teadmisi, et töötada PHP arendajatena ning avardab nende karjäärivõimalusi seotud valdkondades nagu veebiarendus, tarkvaraarendus või IT-projektijuhtimine.

Õppe alustamise tingimused
Koolituse õppekeel on vene keel.
Vajalik arvutikasutusoskus

Eesmärk
Pärast koolitust on osaleja omandanud PHP keele baasil programmeerimise alused, omab teadmisi PHP keelest ja üldist programmeerimisterminoloogiat ning oskab rakendada PHP keele põhimõtteid ning kasutada sagedamini kasutatavaid algoritme, andmestruktuure ja OOP-i rakenduse loomiseks PHP keeles. Koolituse lõpus on osaleja omandanud vajalikud baasteadmised PHP keeles, et luua ise rakendusi ning jätkata arengut selles valdkonnas. See võimaldab neil võtta osa erinevatest PHP-projektidest ja avardab nende karjäärivõimalusi veebiarenduse, tarkvaraarenduse ja muudes PHP-ga seotud valdkondades.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • - teab PHP keele võimalusi, piiranguid ning kasutusala
 • - koostab andmebaasi ning kasutab SQL päringuid PHP keskkonnas
 • - oskab andmeid kaitsta, kirjutada ja parandada programmkoodi
 • - kasutab erinevaid andmestruktuure, klassid ja objektid
 • - koostab veebilehed ja elemendid
 • - tõlgendab programmeerimiskeele süntaksit õigesti

Õppesisu

 1. 1. Muutujad ja konstandid. Operatsioonid lihtsamate tüüpidega. Loogilised operaatorid (4 akad t)
  • Data Types
  • Arithmetic Operations ja Math functions
 2. 2. Programmi juhtkonstruktsioonid. Erinevad tsüklite tüübid. (8 akad t)
  • If-Else, If-Else-If, Switch
  • For, Foreach, While, Do-While
 3. 3. Andmemassiivid (8 akad t)
  • Single-Dimensional Arrays ja Multidimensional Arrays
  • Erinevus ja kasutamine
 4. 4. Functions, Globaalsed ja lokaalsed muutujad (4 akad t)
  • Scopes
  • Static functions
  • Return values
  • Parameters
 5. 5. Sõned (4 akad t)
  • Functions
  • RegEx
 6. 6. OOP Alused (12 akad t)
  • Objectid ja klassid
  • Non-static functions
  • Abstraktsed klassid
  • Liidesed
  • Juurdepääsu modifikaatorid
 7. 7. Faili lugemine/kirjutamine serveris (4 akad t) 
  • Tekstifailiga ühendamine ja ühenduse sulgemine
  • Tekstifaili kirjutamine
  • Tekstifaili lugemine
  • Faili kustutamine ja ümbernimetamine
 8. 8. Töö HTML vormidega(4 akad)
  • $_POST
  • $_GET
  • $_FILES
 9. 9. PHP ja MySQL kasutamine (12 akad t)
  • Andmebaaside loomine
  • Tabeli loomine ja muutmine
  • Data Types
  • phpMyAdmin SQL Console
  • Andmete väljastamine
  • Andmete filtreerimine
  • Andmete manipuleerimine
  • PDO ja mysqli kasutamine
Õppemeetodid
Kontaktõpe (60 akad t): Loengud, Praktilised harjutused, ülesannete lahendamine
Iseseisev töö (40 akad t): Materjali loenguvälise osa omandamine, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele.
 
Õppekeskkond
Koolituse õppekeel on vene keel.
Grupi suurus kuni 10 osalejat.
Koolitus toimub arvutiklassis või veebikeskkonnas reaalajas. Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele. Reaalajas toimuvate koolituste läbiviimiseks kasutatakse veebikeskkondi Google Meet, Zoom või Skype.
Tarkvara: PhpStorm, Apache/Nginx Server, MySQL Server
 
Õppematerjalid
Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektroonselt, mis on koostatud koolitaja poolt koolituse kõikide teemade kohta. Õppematerjalid sisaldavad ka praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku.
 
Soovituslik õppematerjalid

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

Hindamismeetod: Praktilised tööd.
Hindamiskriteeriumid: Õppija täidab ülesande nõuded õigesti.
Hindamismeetod: Veebirakenduse loomine.
Hindamiskriteeriumid: Õppija loob töötava rakenduse, mis vastab etteantud juhistele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.