Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Учебный центр с 1993 года

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: MS WORD И MS EXCEL ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
46 akadeemilist tundi, millest 36 akad t on kontaktõpe ja 10 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: algajad arvutikasutajad ja täiskasvanud, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas, kontoritöötajad (personalijuhid, raamatupidajad, sekretärid jne), kellel on soov igapäevaselt arvutis efektiivselt töötada. Grupi suurus kuni 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad.

Eesmärk
Koolituse tulemusena kasutab osaleja tekstitöötlus- ja tabelarvutuste loomise programme; tunneb programmides kasutatavat terminoloogiat, teabeotsingu põhimõtteid ja infovahetuse vajadust.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • - tunneb Wordi ja Exceli töökeskkonda
 • - tunneb Wordi ja Exceli peamisi töövõtteid
 • - teab tekstitöötluse võimalusi ja oskab teostada õigekirja kontrolli
 • - oskab dokumendis olevaid tekste ja lõike vormindada
 • - oskab dokumenti lisada pilte ja tabeleid
 • - oskab lehekülge seadistada ja teostada korrektselt dokumendi väljatrükki
 • - tunneb andmetüüpe Excelis ja oskab neid muuta
 • - koostab tabeleid, kujundab neid ja teeb väljatrükke
 • - kasutab arvutamiseks MS Exceli funktsioone
 • - analüüsib suuri tabeleid
 • - visualiseerib andmeid diagrammidega

Õppesisu
1. Wordi mallide tutvustus ja dokumendi loomine nende põhjal.
2. Erinevate kujundusstiilide kasutamine.
3. Tabelite lisamine ja muutmine, kujundamine ja paigutamine dokumendis.
4. Õigekirja kontroll. Lehekülje häälestus.
5. Tekstitöötlus ja failihaldus.
6. Dünaamiliselt seotud tabelite koostamine erinevatele töölehtedele Excelis
7. Funktsioonide kasutamine
8. Töölehe, tabeli ja faili kaitsmine
9. Ridade, veergude ja valemite peitmine.
10. Tabelite analüüs

Õppemeetodid
Loengud, Praktilised harjutused, Iseseisev töö

Õppekeskkond
Koolitus toimub arvutiklassis. Tarkvara: Windows 10, MS Office 365.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Töö tekstitöötlusprogrammis MS Word.
Hindamiskriteeriumid: Õppija sisestab ning küljendab teksti korrektselt.
Hindamismeetod: Töö tabelarvutusprogrammis MS Excel.
Hindamiskriteeriumid: Õppija koostab tabeli, konstrueerib päringuid ning analüüsib tulemusi.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.