Õppekorralduse alused 
 
1. Üldsätted
 
1.1. Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ koolituskeskus (edaspidi koolituskeskus) registrikoodiga 10324169 lähtub täienduskoolituse (edaspidi koolitus) korraldamisel kehtivast täiskasvanute koolituse seadusest ning täienduskoolitusstandardist.
1.2. Õppetöö toimub aadressil Väike-Paala 2, 11415 Tallinn.
1.3. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel.
1.4. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.5. Koolituse õppekeel on vene keel.
1.6. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
1.6.1. õppekava nimetus;
1.6.2. õppekavarühm;
1.6.3. õpiväljundid;
1.6.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.6.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.6.6. õppe sisu;
1.6.7. õppekeskkonna kirjeldus;
1.6.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.6.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
1.6.10. koolituse juhendaja vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 
2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
 
2.1. Koolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, kontakttelefon.
2.2. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
 
3. Koolitusele registreerumine ja õppegrupi moodustamine
 
3.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab e-posti teel (info@iati.ee), telefoni teel (6 603 149), või tulles isiklikult koolituskeskuse kantseleisse aadressil Väike-Paala 2, 11415 Tallinn. Kursusele saab ka veebivormi kaudu koolituskeskuse kodulehel registreeruda (www.iati.ee).
3.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot koolituse kontkaktisikult, kelle kontaktid on koolituskeskuse kodulehel.
3.3. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.4. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel osalejate nimekiri.
3.5. Koolituskeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.
3.6. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse edasilükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. 
 
4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
 
4.1. Kursusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitusjuhi poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu.
4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab õppija oma allkirjaga registreerimislehel.
 
5. Koolituse lõpetamise kord
 
5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas.
5.2. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse vastav tunnistus
5.3. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku.
 
6. Kursuse eest tasumise kord
 
6.1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
6.2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.
6.3. Kui kursusel osaleb ühe tööandja juurest 3 või rohkem osalejat on võimalik saada koolituse hinnast 10% soodustust.
6.4. Kui kursusel osaleja jätab mõistlikul põhjusel kursuse pooleli, tagastatakse lõpetamata kursuse osa eest makstud summa.
6.5. Õppemaksu suuruse kehtestab koolituskeskus vähemalt 30 päeva enne õppetöö algust.
 
7. Kursusest loobumine
 
7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
7.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 5 tööpäeva enne kursuse algust tagastatakse õppeteenustasu täies ulatuses arve maksja taotluse alusel.
7.3. Ülejäänud juhtudel tagastatakse õppeteenustasu 50% ulatuses arve maksja taotluse alusel.
 
8. Õppija kohustused ja õigused 
 
8.1. Õppija on kohustatud:
8.1.1. tegutsema hädaolukorras vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele.
8.1.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara.
8.1.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.
8.2. Õppijal on õigus:
8.2.1. nõuda kvaliteetset koolitust.
8.2.2. valida oma võimetele ja huvidele vastav kursus.
8.2.3. saada teavet õppekorralduse ja õppekava kohta.
8.2.4. nõuda õppemaksu tagastamist ära jäänud koolituse eest.
8.2.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
8.2.6. saada kursuse lõpus kursusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.
 
9. Lektorite kvalifikatsiooninõuded
 
9.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
 
10. Lõppsätted
 
10.1. Käesoleva eeskirjaga reguleerimata küsimustes ning erandjuhtudel sõlmitakse õppija ja koolituskeskuse vahel eraldi kokkulepped.
 
11. Vaidluste lahendamise kord
 
11.1. Koolituskeskus ja Õppija/Töötaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.