Täienduskoolituse õppekava: ANDROID MOBIILIRAKENDUSTE PROGRAMMEERIMINE ALGAJATELE

Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.

Õppekava koostamise alus
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava (Noorem tarkvaraarendaja), Android Documentation, Java Platform Standart Edition Documentation, Kotlin Documentation

Õppe kogumaht
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp
Täiskasvanud, kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul, sealhulgas inimesed, kellel on vananenud programmeerimisalased teadmised ja/või oskused

Õppe alustamise tingimused
Vajalik arvutikasutusoskus ja programmeerimisoskus vähemalt algtasemel
Õppekeel on vene keel

Eesmärk
Koolituse eesmärk on tutvustada osalejatele Android platvormi tarkvara arendamise aluseid ning selgitada Google Play kaudu rakenduste avaldamise protsessi. Lisaks sellele antakse ülevaade rakenduste arhitektuurist ja selle aluspõhimõtetest, et õpetada osalejatele, kuidas rakendada omandatud teadmisi praktilises arendustöös.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • • oskab arendusprotsessi arusaada ja kontrollida
 • • oskab luua oma rakendusi ning avaldada Google Play-s

Õppesisu

 1. 1. Android Studio. Rakenduse makettide väljaarendamine. (5 akad t)
  • Android-rakenduste arendamise oskuste omandamine. Android Studio tundma õppimine, esimese mobiilirakenduse loomine ja nimekirjadega, sündmustega, disainiga, navigatsiooniga ja Push-märguannetega töötamine. Praktikas postituste, profiililehtede, chat’i ja muude elementide šabloonide loomine oma projekti jaoks.
  • Android Studio, SDK, emulaator ja esimene rakendus
  • Ressursid, View ja ViewGroup
 2. 2. Loenditega töötamine ja sündmuste töötlemine (8 akad t)
  • Androidis sündmuste töötlema õppimine. Praktikas silumisülesandele ning võõra rakenduse autotestile lahenduste leidmine, oma rakendusele autotestide kirjutamine, CRUD loomine – funktsioonide komplekt andmebaasiga töötamiseks: postituste loomine, muutmine, nimekirja kuvamine, kustutamine
  • Sündmuste töötlemine Androidis
  • Arhitektuur: MVVM
  • Loendite kuvamine: RecyclerView
 3. 3. Disain ja navigeerimine (6 akad t)
  • Töö rakenduse kujundusega.
  • Material Design komponentide integreerimine — rakenduse paigutus, töö MD valmisanimatsioonidega
  • navigatsiooni loomine: ekraan loendiga – detailide vaatlemine
  • Material Design
  • Intents ja navigatsiooni organiseerimine (activity-te vahel liikumine)
  • Andmete haldamine
  • Fragments, FragmentManager
 4. 4. SQL, märguanded ja Push (8 akad t)
  • Serveri poole integreerimine ja Push-märguannetega töötamine. Praktikas SQLite DBMS’i ühendamine, postituste talletukohana DBMS’i kasutamine, märguannete ja Push-mänguannete kuvamine
  • SQL ja SQLite
  • Room raamatukogu
  • Notifications & Pushes
  • Ülesannete analüüs
 5. 5. Võrguoperatsioonid ja mitmelõimelisusega töötamine (9 akad t)
  • Keerukamate Androidi arenduse ülesannete juurde liikumine. Backend’i integreerimine, andmeedastusprotokollidega töötamine ja edasijõudnud integreerimine serveriga. Mitmelõimelisusega ja korutiinidega (lihtsate lõimedega) töötamine. Mitmelõimelisus on põhimõte, mille kohaselt käivituvad paralleelselt mitu programmi plokki
  • Backend’i integreerimine: API, tüüpilised integratsiooni viisid
  • Võrgupäringud: Main Thread & Background
  • Mitmelõimelisus: lõimed, ühiste andmetega seotud probleemid
  • Sünkroniseerimisprimitiivid ja spetsialiseeritud andmestruktuurid
  • Kaasaegsed lähenemisviisid mitmelõimelisusega töötamiseks
  • Mitmelõimelisus Androidis
  • Retrofit (CRUD)
 6. 6. Rakenduse arhitektuur (6 akad t)
  • Praktikas rakenduse arhitektuuri loomine: kihtide valmine ja rakenduse jagamine kihtideks. Dagger’i kasutamine: projektile Dependency Injection lisamine
  • Dependency Injection
  • Architecture Components
  • RecyclerView – edasijõudnud kasutamine
 7. 7. Animatsioonid ja oma View loomine (8 akad t)
  • Animatsioonidega töötamine rakenduses. Praktikas luuakse oma projekti View’d: sotsiaalsete tegevuste „kes on kõige lahedam autor“ statistika edenemisribade ja diagrammide kujul. Edenemisribadesse, sektordiagrammidesse ja oma View’desse animatsioonide lisamine
  • Custom Views – oma liidese elementide arendamine
  • Animations – animatsioonide loomine
 8. 8. Töö multimeediaga ja geograafilise asukoha määramine. Firebase teenused Google Play’s (5 akad t)
  • Geoteenuste integreerimine, multimeediaga töötamine ja Google’i tasuta Firebase’i teenuste uurimine tehisintellekti realiseerimiseks. Praktikas õpitakse uusi nippe: postitused „mina olin siin“ geolokatsiooni ja märgistusega Yandex ja Google Maps’ides; samuti kaamera heli või video üleslaadimine ja nende esitamine. Rakenduse avaldamine Google Play’s: käsitsi ja Continuous Integration kaudu
  • Kaardid ja geolokatsioon: Yandex Maps ja Google Maps
  • Multimeediaga töötamine
  • Rakenduse avaldamine Google Play’s ja Google Play Console’iga töötamine
 9. 9. Kotlini alused, erinevused Javast ja integratsioon (5 akad t)
  • Android-rakenduste arendamise kaasaegse keele Kotliniga tutvumine. See põhineb Javal, kuid sellega on lihtsam töötada. Javalt Kotlinile ülemineku läbimine ühes projektis, keelte ühilduvuse uurimine ja Kotlinis programmeerimisega alustamine
  • Töökeskkond: Gradle, Plugins, IntelliJ IDEA
  • Erinevused Javast: immutability, muutujad, andmetüübid, operaatorid ja tüüpide ülekandmine
  • Juhtstruktuurid: if, switch, tsüklid. Siluriga töötamine
Õppemeetodid
Kontaktõpe (60 akad t): Loengud, Praktilised harjutused, ülesannete lahendamine
Iseseisev töö (20 akad t): Materjali loenguvälise osa omandamine, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele
 
Õppekeskkond
Koolituse õppekeel on vene keel.
Grupi suurus kuni 10 osalejat.
Koolitus toimub arvutiklassis või veebikeskkonnas reaalajas. Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele. Reaalajas toimuvate koolituste läbiviimiseks kasutatakse veebikeskkondi Google Meet, Zoom või Skype.
Tarkvara: IntelliJ IDEA, Android Studio, Android SDK
 
Õppematerjalid
Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektroonselt, mis on koostatud koolitaja poolt koolituse kõikide teemade kohta. Õppematerjalid sisaldavad ka praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Praktilised tööd.
Hindamiskriteeriumid: Õppija täidab ülesande nõuded õigesti.
Hindamismeetod: Rakenduse loomine.
Hindamiskriteeriumid: Õppija loob töötava rakenduse, mis vastab ülesande nõuetele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.

Haka_small.png