Täienduskoolituse õppekava: PROGRAMMEERIMISE ALUSED JAVA BAASIL JA MYSQL KASUTAMINE

Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.

Õppekava koostamise alus
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava (Noorem tarkvaraarendaja), Java Platform Standart Edition Documentation

Õppe kogumaht
140 akadeemilist tundi, millest 80 akad t on kontaktõpe ja 60 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp
Täiskasvanud, kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul, sealhulgas inimesed, kellel on vananenud programmeerimisalased teadmised ja/või oskused

Õppe alustamise tingimused
Vajalik arvutikasutusoskus.
Õppekeel on vene keel

Eesmärk
Pärast koolitust on osaleja omandanud Java keele baasil programmeerimise alused, omab teadmisi Java keelest ja üldist programmeerimisterminoloogiat ning oskab rakendada Java keele ja MySQL-i kasutamise põhimõtteid ning kasutada sagedamini kasutatavaid algoritme, andmestruktuure ja OOP-i andmebaasipõhise rakenduse loomiseks Java keeles.

Õpiväljundid
Koolituse lõppedes suudab õppija:
 • • Loob Java baasmooduleid, järgides kaasaegseid koodistandardeid ja kasutades Java keele võimalusi.
 • • Rakendab erinevaid andmestruktuure, klasse ja objekte.
 • • Kasutab programmeerimiskeele põhitüüpe uute algoritmide ja funktsioonide loomiseks või olemasolevate programmide muutmiseks.
 • • Tõlgendab programmeerimiskeele süntaksit õigesti.
 • • Koostab lihtsaid programme ja rakendab objektorienteeritud programmeerimise põhimõtteid.
 • • Loo MySQL-i tabelid ja teostab päringuid.
 • • Kasutab MySQL-i Java keelega.

Õppesisu

 1. 1. Andmetüübid. Muutujad ja konstandid. (4 akad t)
  • Primitive ja Non-primitive data types
  • Variables
  • Arithmetic Operators ja Math Class
 2. 2. Programmi juhtkonstruktsioonid. Tsüklite tüübid, erinevus ja nende kasutamine. (4 akad t)
  • If-Else, If-Else-If, Switch
  • For,While,Do-While
 3. 3. Andmemassiivid. Erinevus ja nende kasutamine (8 akad t)
  • Single-Dimensional Arrays
  • Multidimensional Arrays
 4. 4. Meetodid. Globaalsed ja lokaalsed muutujad. (4 akad t)
  • Visible Scope
  • Static variables ja static methods
  • Return values
  • Parameetrid
  • Overloading
 5. 5. Sõnad. Tüübid, erinevus ja nende kasutamine. (4 akad t)
  • Character Class ja tema objektid
  • String
  • StringBuilder ja StringBuffer
  • RegEx
 6. 6. Collections. Tüübid, erinevus ja nende kasutamine. (8 akad t)
  • ArrayList
  • LinkedList
  • Map Interface
 7. 7. OOP alused. (16 akad t)
  • Klassid ja objektid
  • Meetodid objektidele
  • Abstraktsed klassid
  • Liidesed
  • Juurdepääsu modifikaatorid.
  • Deep Clone ja Shallow Copy
 8. 8. Input/Output. Exceptions (10 akad t)
  • Character-oriented Streams
  • Byte-oriented Streams
  • Try-Catch, Throw, Throws
  • Seralisation
 9. 9. Generics (4 akad t)
  • Meetodid
  • Klassid
  • Liidesed
 1. 10. MySQL alused (4 akad t)
  • Relatsiooniline andmebaasi mudel
  • Andmebaaside ja Tabeli loomine ja muutmine
  • Data Types
  • phpMyAdmin SQL Console
 2. 11. MySQL päringute sooritamine (4 akad t)
  • väljastamine
  • filtreerimine
  • manipuleerimine
 3. 12. Java+MySQL kasutamine (8 akad t)
 4. 13. Swing (JFrame) kasutamine (2 akad t)
Õppemeetodid
Kontaktõpe (80 akad t): Loengud, Praktilised harjutused, ülesannete lahendamine
Iseseisev töö (60 akad t): Materjali loenguvälise osa omandamine, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele
 
Õppekeskkond
Koolituse õppekeel on vene keel.
Grupi suurus kuni 10 osalejat.
Koolitus toimub arvutiklassis või veebikeskkonnas reaalajas. Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele. Reaalajas toimuvate koolituste läbiviimiseks kasutatakse veebikeskkondi Google Meet, Zoom või Skype.
Tarkvara: IntelliJ IDEA, Java SE Development Kit (Oracle JDK), MySQL Server
 
Õppematerjalid
Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektroonselt, mis on koostatud koolitaja poolt koolituse kõikide teemade kohta. Õppematerjalid sisaldavad ka praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku.
 
Soovituslik õppematerjalid

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Praktilised tööd.
Hindamiskriteeriumid: Õppija täidab ülesande nõuded õigesti.
Hindamismeetod: Rakenduse loomine.
Hindamiskriteeriumid: Õppija loob töötava rakenduse, mis vastab ülesande nõuetele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.

Haka_small.png