Täienduskoolituse õppekava: Microsoft Word ja Excel Kasutamise Alused

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
64 akadeemilist tundi, millest 48 akad t on kontaktõpe ja 16 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp
Täiskasvanud, algajad arvutikasutajad ja aegunud oskustega rahvastik, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest Microsoft Word ja Excel tarkvaras, kellel on soov igapäevaselt arvutis töötada. Inemesed, kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul.
 
Õppe alustamise tingimused
Koolituse õppekeel on vene keel.
Vajalik arvutikasutusoskus.
 
Eesmärk
Koolituse tulemusena saab osaleja teada teksti töötlemise programme (Word) ja tabelite koostamise (Excel) programme, mõistab terminoloogiat, oskab efektiivselt töötada funktsionaaliga

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • - Oskab iseseisvalt dokumenti teksti sisestada ja andmeid tabelisse sisestada
 • - Oskab iseseisvalt dokumentis graafika, valemite ja tabelitega töötada ja kasutada erinevaid stiile
 • - Oskab iseseisvalt tabelis valemeid kasutada
 • - Oskab iseseisvalt kasutada tutvustusi tabelites, diagrammides
 • - Töötab iseseisvalt tabelitega
Õppesisu
 • 1. Excel. Tutvumine. Töötamine Exceli töövihikuga. Andmete sisestamine. (4 akad t)
 • 2. Excel. Arvutuste alused. Valemitöö. (4 akad t)
 • 3. Excel. Sissejuhatus tabelitesse. (4 akad t)
 • 4. Excel. Diagrammid. (4 akad t)
 • 5. Excel. Tingimuslik vormindamine. (4 akad t)
 • 6. Excel. Koostöö eripärad (4 akad t)
 • 7. Excel. Töötamine tabelitega (4 akad t)
 • 8. Word. Dokumendi vormindamise põhivõtted (4 akad t)
 • 9. Word. Töötamine tabelite ja graafiliste objektidega (4 akad t)
 • 10. Word. Suurte dokumentidega töötamine (8 akad t)
 • 11. Word. Dokumendiga ühiselt töötamine. Elektroonilised vormid (4 akad t)
Õppemeetodid
Kontaktõpe (48 akad t): Loengud, Praktilised harjutused, ülesannete lahendamine
Iseseisev töö (16 akad t): Materjali loenguvälise osa omandamine, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele.
 
Õppematerjalid
Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektroonselt, mis on koostatud koolitaja poolt koolituse kõikide teemade kohta. Õppematerjalid sisaldavad ka praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku.
 
Soovituslik õppematerjalid
Õppekeskkond
Koolituse õppekeel on vene keel.
Grupi suurus kuni 10 osalejat.
Koolitus toimub arvutiklassis või veebikeskkonnas reaalajas. Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele. Reaalajas toimuvate koolituste läbiviimiseks kasutatakse veebikeskkondi Google Meet, Zoom või Skype.
Tarkvara: Microsoft Office
 
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine Hindamismeetodid:
 • - Töö tabelarvutusprogrammis Microsoft Excel.
 • - Töö tekstiredaktoris Microsoft Word
Hindamiskriteeriumid:
 • - Õppija koostab tabeli, konstrueerib päringuid ning analüüsib tulemusi
 • - Õppija sisestab ja paigutab teksti õigesti

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, ja/või on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omavad vastavasisulist kogemust (õpetamiskogemus IKT valdkonnas)