Täienduskoolituse õppekava: TARKVARASÜSTEEMIDE TESTIMISE ALUSED

 

Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.

Õppekava koostamise alus
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava.

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp
IKT-spetsialistid ja tarkvaraarendajad, kelle täiendõpe avardab nende võimalusi tööturul ning võimaldab neil arendada ja rakendada uusimaid tehnoloogiaid ja oskusi IT-projektides.

Õppe alustamise tingimused
Vajalik arvutikasutusoskus.
Soovituslikuks, kuid mitte kohustuslikuks oskuseks on programmeerimisvõimekus.
Õppekeel on vene keel

Eesmärk
Koolituse tulemusena teab osaleja tarkvara testimise põhimeetodeid ning oskab vajalikus ulatuses rakendust testidega katta. Lisaks saab ta aru testitulemuste analüüsimise tähtsusest ja oskab teha vajalikke kohandusi rakenduse kvaliteedi parandamiseks.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
• tunneb testimise põhimõtteid, riiklikke ja rahvusvahelisi testimise standardeid.
• koostab süsteemi testiplaani
• testib rakendusi ja automatiseerib testimist 
• kasutab UI testide loomise raamistikke
• dokumenteerib testi tulemused vastavalt nõuetele.

Õppesisu
1. Tarkvara testimise sissejuhatus. (2 akad t)
 •  - Tarkvara testimise sissejuhatus hõlmab tarkvara testimise põhialuste tutvustamist ja sissejuhatust testimise maailma. Koolituse käigus õpitakse, miks tarkvara testimine on oluline ja milline roll sel on tarkvaraarendusprotsessis. Sissejuhatavas osas tutvustatakse testimise eesmärke ja eesmärkide saavutamise võimalusi. Osalejad saavad teada erinevate testimistüüpide olemusest ja sellest, kuidas neid tõhusalt rakendada, et avastada vigu ja defekte tarkvaras.
2. Testimisdokumentatsioon. Testimisplaan. Testimise aruanne. (4 akad t)
 •  - Tarkvara testimine nõuab hästi organiseeritud ja struktureeritud dokumentatsiooni. Testimise käigus koostatakse eriline dokumentatsioon, mis kirjeldab testimise plaani ja protsessi, testide eesmärke ja oodatavaid tulemusi ning kriteeriume ja protseduure testimise läbiviimiseks. Testimisdokumentatsioon sisaldab ka testijuhtumite, testandmete ja testimise keskkonna kirjeldust, mis on vajalikud testimise läbiviimiseks.
 •  - Tarkvara testimine tuleb hästi planeerida, et tagada tõhus ja süstemaatiline testimine. Testimisplaan ehk testiplaan on dokument, mis kirjeldab üldist testimisstrateegiat ja lähenemist. Plaanis määratakse kindlaks testimise eesmärgid, testimise ulatus, ressursid, ajakava ning osalevate inimeste rollid ja vastutus. See võimaldab testimismeekonnal tööd hästi korraldada ja tagada seatud eesmärkide saavutamine.
 •  - Pärast testimise lõpetamist koostatakse testimise aruanne, mis sisaldab testide tulemusi, ülevaadet läbitud testijuhtumitest, kirjeldust avastatud vigadest ja defektidest ning hindamist tarkvara kvaliteedist testitulemuste põhjal. Testimise aruanne annab väärtuslikku teavet arendajatele ja huvitatud osapooltele, võimaldades neil teha otsuseid tarkvara väljalaske lubamise või edasiste täiustuste ja paranduste osas.
3. Testimise tehnikad. (8 akad t)
 •  - Testimise tehnikad hõlmavad erinevaid lähenemisviise ja meetodeid tarkvara testimiseks. Koolituse käigus tutvustatakse osalejatele mitmesuguseid testimistehnikaid, mida saab kasutada tarkvara kvaliteedi ja toimivuse hindamiseks. Koolitusel keskendutakse ka riskipõhise testimise tehnikatele, kus testijad hindavad tarkvara komponentide riske ja panustavad testimise ressursid vastavalt riskide olulisusele. See aitab tagada, et testimine keskendub kõige olulisematele ja kriitilisematele aspektidele. Kokkuvõtvalt annab testimise tehnikate käsitlus osalejatele mitmekesise valiku testimismeetoditest ja -strateegiatest, mida saab rakendada tarkvara testimisel vastavalt konkreetsetele vajadustele ja projekti tingimustele.
4. Testimise tasemed. Tarkvara koodi testidega kaetuse kriteeriumid. (8 akad t)
 •  - Testimise tasemed hõlmavad erinevaid etappe ja lähenemisviise tarkvara testimisel, kus igal tasemel keskendutakse erinevatele aspektidele ja eesmärkidele.
 •  - Üksiktestimine, Integratsioonitestimine, Süsteemitestimine
 •  - Tarkvara koodi testidega kaetuse kriteeriumid määravad, kui palju koodist on testimisega kaetud. See hõlmab erinevaid kriteeriume, mille alusel hinnatakse testide tõhusust ja koodi katvust.
 •  - Ridade katvus, Oksakatvus, Otsusekatvus, Koodi testidega kaetuse kriteeriumid
5. Testimise tüübid. (8 akad t)
 •  - Funktsionaalne testimine
 •  - Mittefunktsionaalne testimine
6. Mobiili-, veebirakenduste, lokaliseerimise ja turvalisuse testimine. (6 akad t)
 •  - Erinevate tarkvararakenduste spetsiifiliste aspektide testimise vormid, kus keskendutakse erinevatele olulistele valdkondadele.
7. Kasutajaliidese testimine (GUI). (6 akad t)
 •  - Kasutajaliidese testimine (GUI) on protsess, kus hinnatakse tarkvara kasutajaliidese funktsionaalsust ja kasutatavust. Kasutajaliides on see osa tarkvarast, mis võimaldab kasutajatel suhelda ja suhelda rakendusega.
 •  - Kasutajaliidese testimise eesmärk on tagada, et kasutajaliides on lihtne, kasutajasõbralik ja toimib ootuspäraselt erinevates platvormides ja seadmetes. See aitab parandada kasutajakogemust ja suurendada rakenduse populaarsust ning võib oluliselt mõjutada tarkvara üldist edukust turul.
8. Regressioonitestimine. (8 akad t)
 •  - Testimise tüüp, mille eesmärk on veenduda, et tarkvara uuendamise või muudatuste järel ei ole tekkinud uusi vigu ja et varasemalt toimivad osad ei ole kahjustatud.
 •  - See on oluline, kuna tarkvara arendus on dünaamiline protsess ning uute funktsioonide lisamine või muudatuste tegemine võib tekitada ootamatuid vigu ja defekte. Regressioonitestide abil saavad arendajad ja testimismeeskond kindlustada, et kõik varasemad töötavad osad jäävad töökorras ning vältida uute vigade teket.
 •  - Regressioonitestimine võib olla kas manuaalne või automatiseeritud, sõltuvalt tarkvara suurusest ja muudatuste mahust.
9. Testimise automatiseerimine. (8 akad t)
 •  - Testimise automatiseerimise eesmärk on suurendada testimise tõhusust, katvust ja korduvuse taset.
 •  - Testimise automatiseerimine võimaldab ka kiiret tagasisidet tarkvara arendajatele, kuna vigu ja defekte saab kiiresti tuvastada ning neid saab parandada enne tarkvara väljalaskmist või tootmiskeskkonda viimist.
 •  - Testimise automatiseerimine aitab vähendada tarkvara arendusprotsessi kulusid ja riske ning suurendab tarkvara kvaliteeti.
10. Karjäärivõimalused tarkvarasüsteemide testimises. (2 akad t)
 
Õppemeetodid
Kontaktõpe (60 akad t): Loengud, Praktilised harjutused, ülesannete lahendamine
Iseseisev töö (20 akad t): Materjali loenguvälise osa omandamine, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele
 
Õppematerjalid
Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektroonselt, mis on koostatud koolitaja poolt koolituse kõikide teemade kohta. Õppematerjalid sisaldavad ka praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku.
 
 
Soovituslik kirjandus edasiseks iseseisvaks õppimiseks
 •  - Daniel Knott. Hands-On Mobile App Testing. A Guide for Mobile Testers and Anyone Involved in the Mobile App Business
 •  - Kunal Relan. iOS Penetration Testing. A Definitive Guide to iOS Security
 •  - Jonathan Kohl. Tap Into Mobile Application Testing
 •  - Andrew S. Tanenbaum. Computer networks
 •  - Microsoft. Основы компьютерных сетей
 •  - Lisa Crispin, Janet Gregory. Agile Testing. A Practical Guide for Testers and Agile Teams
 •  - Lee Copeland. A Practitioner's Guide to Software Test Design
 •  - Роман Савин. Тестирование Дот Ком или Пособие по жестокому обра щению с багами в интернет-стартапах.
 •  - С. С. Куликов .Тестирование программного обеспечения - Базовый курс
Õppekeskkond
Koolituse õppekeel on vene keel. Grupi suurus kuni 10 osalejat. Koolitus toimub arvutiklassis või veebikeskkonnas reaalajas. Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele. Reaalajas toimuvate koolituste läbiviimiseks kasutatakse veebikeskkondi Google Meet, Zoom või Skype.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Rakendtuse testimine.
Hindamiskriteeriumid: Õppija testib rakendust vastavalt juhistele ning dokumenteerib testi tulemusi korrektselt inglise keeles.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.

Haka_small.png