Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: TARKVARASÜSTEEMIDE TESTIMISE ALUSED

 

Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.

Õppekava koostamise alus
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava.

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud, IKT-spetsialistid ja tarkvaraarendajad, kelle täiendõpe avardab nende võimalusi tööturul. Grupi suurus kuni 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus, programmeerimisoskus.

Eesmärk
Koolituse tulemusena teab osaleja tarkvara testimise põhimeetodeid ja oskab enda loodud rakenduse vajalikul määral testidega katta.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
• tunneb testimise põhimõtteid, rahvuslikke ja rahvusvahelisi testimise standardeid
• koostab süsteemi testiplaani
• kasutab UI testide loomise raamistikke
• testib rakendusi ja automatiseerib testimist
• dokumenteerib testi tulemused vastavalt nõuetele.

Õppesisu
1. Sissejuhatus tarkvara testimisse.
2. Testimise dokumentatsioon. Testimise plaan. Aruanne testimise kohta.
3. Testimise tehnikad.
4. Testimise tasemed. Tarkvara koodi testidega kaetuse kriteeriumid.
5. Testimise tüübid. Funktsionaalne ja mittefunktsionaalne testimine.
6. Mobiili-, veebirakenduste, lokaliseerimise ja turvalisuse testimine.
7. Kasutajaliidese testimine (GUI).
8. Regressioonitestimine.
9. Testimise automatiseerimine.
10. Karjäärivõimalused tarkvarasüsteemide testimises.

Õppemeetodid
Loengud, Praktilised harjutused, Iseseisev töö.

Õppekeskkond
Koolitus toimub arvutiklassis.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Rakendtuse testimine.
Hindamiskriteeriumid: Õppija testib rakendust vastavalt juhistele ning dokumenteerib testi tulemusi korrektselt õppe- ja inglise keeles.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.