Täienduskoolituse õppekava: EXCEL BAASKOOLITUS

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
40 akadeemilist tundi, millest 28 akad t on kontaktõpe ja 12 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud, aegunud oskustega tööealine rahvastik, algajad arvutikasutajad ja täiskasvanud, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas, kontoritöötajad (personalijuhid, raamatupidajad, sekretärid jne), kellel on soov igapäevaselt arvutis efektiivselt töötada. Grupi suurus kuni 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad.

Eesmärk
Koolituse ühekordse osaleja tabelarvutuste loomise programm ja esmased MS Exceli kasutamise oskused; tunneb programmide kasutatavat terminoloogiat, teabeotsingu põhimõtteid ja infovahetuse vajadust.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

  • - tunneb andmetüüpe Excelis ja oskab neid muuta
  • - koostab tabeleid, kujundab neid ja teeb väljatrükke
  • - kasutab arvutamiseks MS Exceli funktsioone
  • - analüüsib suuri tabeleid
  • - visualiseerib andmeid diagrammidega ja tingimusliku kujundusega

Õppesisu
1. Töökeskkonna kohaldamine
2. Dünaamiliselt seotud tabelite koostamine erinevatele töölehtedele.
3. Funktsioonide kasutamine.
4. Töölehe, tabeli ja faili kaitsmine.
5. Ridade, veergude ja valemite peitmine.
6. Tabelite analüüs.

Õppemeetodid
Loengud, Praktilised harjutused, Iseseisev töö

Õppekeskkond
Koolituse õppekeel on vene keel.
Grupi suurus kuni 10 osalejat.
Koolitus toimub arvutiklassis või veebikeskkonnas reaalajas. Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele. Reaalajas toimuvate koolituste läbiviimiseks kasutatakse veebikeskkondi Google Meet, Zoom või Skype.
Tarkvara: Windows 10/11, MS Office 365.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Töö tabelarvutusprogrammis MS Excel.
Hindamiskriteeriumid: Õppija koostab tabeli, konstrueerib päringuid ning analüüsib tulemusi.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.