Täienduskoolituse õppekava: EXCEL PRO KOOLITUS

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
40 akadeemilist tundi, millest 28 akad t on kontaktõpe ja 12 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp
Aegunud oskustega tööealine rahvastik, algajad arvutikasutajad ja täiskasvanud, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas, kontoritöötajad (personalijuhid, raamatupidajad, sekretärid jne), kellel on soov igapäevaselt arvutis efektiivselt töötada.

Õppe alustamise tingimused
Vajalik MS Exceli kasutamise baasoskus
Õppekeel on vene keel 

Eesmärk
Koolituse osaleja saab teadmisi ja oskusi, mis aitavad töötada efektiivselt andmete suurte kogudega, teha nende analüüsi, tulemuslikult kasutada MS Exceli funktsioone.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

  • - oskab koostada ja vormistada korrektset tabelit
  • - visualiseerib andmeid diagrammidega ja tingimusliku kujundusega
  • - saab töötada mahukate andmebaasidega ja rakendab nendega töötamise reegleid
  • - oskab kasutada analüüsivahendeid
  • - oskab kasutada keerulised diagrammid
Õppesisu
1. Exceli loogiliste funktsioonide rakendamine (5 akad t)
2. Exceli linkide ja asenduste funktsioonide rakendamine (4 akad t)
3. Andmete analüüs pivot tabelite abil (5 akad t)
4. Andmete rühmitamine pivot tabelites (4 akad t)
5. Andmete konsolideerimine (5 akad t)
6. Keerulised diagrammid (5 akad t)
 
Õppemeetodid
Kontaktõpe (28 akad t): Loengud, Praktilised harjutused, ülesannete lahendamine
Iseseisev töö (12 akad t): Materjali loenguvälise osa omandamine, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele
 
Õppekeskkond
Koolituse õppekeel on vene keel.
Grupi suurus kuni 10 osalejat.
Koolitus toimub arvutiklassis või veebikeskkonnas reaalajas. Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele. Reaalajas toimuvate koolituste läbiviimiseks kasutatakse veebikeskkondi Google Meet, Zoom või Skype.
Tarkvara: Windows 10/11, MS Office 365.
 
Õppematerjalid
Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektroonselt, mis on koostatud koolitaja poolt koolituse kõikide teemade kohta. Õppematerjalid sisaldavad ka praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Töö tabelarvutusprogrammis MS Excel.
Hindamiskriteeriumid: Õppija oskab teha andmete analüüsi ja aruandlust

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.